Амманы бохчасын урлагъанды

Нальчикни Уголовный излеуюню къуллукъчулары амманы ахчасын урлагъанны тутхандыла. 

Экинчи январьда ич ишлени органларына ахчасы тас болгъанын ангылагъан 80-жыллыкъ тишириу сёлешгенди. Ол билдиргеннге кёре, аны бохчасы урланнган эди. Ынна Строительная орамда жашагъанын билдиргенди. Оператив къуллукъчула ары баргъанда, ол 4 минг 150 сом бла бохчасын юйге эшикден кирген жерде салгъанын, артда уа тапмай къойгъанын айтханды. Аны бла къоншулукъда жашагъанла, ким эсе да бир тыш адам, арбаздан чыгъып бара тургъанын кёргенлерин билдиргендиле. 

Оператив-излеу ишлени кезиуюнде, бир сутканы ичинде полициячыла аманлыкъчыны ким болгъанын тохташдырып тутхандыла. Ол алгъада да жууаплылыкъгъа тартылгъан 45-жыллыкъ эр киши болгъанды. Строительная орамда орналгъан баракла къаты бла бара тургъанлай, эшикни ачыкъ кёрюп, ары кирип, бохчаны алгъанын билдиргенди аманлыкъчы.

Алай бла эр кишиге РФ-ни Уголовный кодексини 158 статьясыны 3-чю кесеги бла (законсуз юйге кирип уруу) тийишлиликде уголовный иш ачылгъанды, деп билдиредиле КъМР-де МВД-ны пресс-службасындан.

 

 

Холамханланы Алима.
Поделиться: