Къарындашла Тоторкъуллада – алтын бла доммакъ майдалла

Ставропольда пауэрлифтингден Россейни кубогу бардырылгъанды, спортчула троеборьеде бла энчи упражнениялада эришгендиле. 
Анда Тырныаууздан къарындашла Тоторкъулланы Заур бла Таулан жетишимли болгъандыла. Заур 140 килограмм ауурлукъ къауумда «Открытая» деген бёлюмде сынашханды. Штанга бла чёгюп къобууда ол 260 килограммны кётюргенди, жатып – 165 эмда сюелип  282,5 килограммны алгъанды. Битеу да 707,5 килограмм бла Заур биринчи жерге чыкъгъанды эм штанганы жатып бла сюелип кётюрюуде спортну устасыны нормативин  толтургъанды. 
Аны гитче къарындашы Таулан пауэрлифтинг бла кюрешип башлагъанлы алай кёп болмайды, бу кубок да аны биринчи уллу эришиую эди. Таулан кесин 110 килограммгъа дери ауурлукъ къауумда сынагъанды. Юч упражненияда ол 480 килограммны кётюргенди – штанга бла чёгюп къобууда – 160, штанганы жатып кётюрюуде – 120 эм сюелип кётюрюуде – 200. Таулан ючюнчю болгъанды. Къарындашланы экисин да Элбрус районну олимпиада резервли спорт школунда тренер Этезланы Вадим юйретеди.
Суратда: къарындашла Тоторкъуллары тренерлери Этезланы Вадим бла.
Анатолий ТЕМИРОВ.
Поделиться: