Белгили алимлени башчылыкъларында алты проектни жашаугъа кийирликдиле

«Сириус» арада 2019 жылда 1 июльдан 24 июльгъа дери «Уллу чакъырыула»  деген ючюнчю билим бериу программа бардырыллыкъды.  «МИСиС» НИТУ металлургия эмда технологический компанияла бла биригип  къурагъан «Жангы материалла» атлы ызгъа битеу Россейден отуз школчу къатышырыкъды. Ала кючлю сайлау урумланы ётгенледиле, араларында Къабарты-Малкъардан Терек шахарны 3-чю номерли школуну тамата классларыны окъуучусу Алина Куашева да барды.

Жангы материалла  бусагъатны технологияланы айныуларында бек магъаналыдыла, аланы къурар ючюн, жангы неда алгъадан белгили энчи материалла керек боладыла.  Структураларына, халларына  эмда ол материалла не затха керек болгъанларына, аланы къуралыуларыны низамына,  чыгъарылыу технологияларына  жораланырыкъды «МИСиС» НИТУ-ну «Жангы материалла» деген ызы.

Сагъынылгъан ызгъа къошулгъанла атлары айтылгъан алимлени башчылыкъларында алты проектни жашаугъа кийирликдиле, аланы санында кюн панельлеге антиблик жабыуну хазырлау, хирургияны тапландырырча биокелишген материалланы къурау, электрохимиялы  суперконденсаторну мурдорунда ток жыйыучуну жарашдырыу эм башхала да бардыла.

Айны ичинде  сменагъа къатышханла «Сириусда» лабораториялада ишлерикдиле, 24 июльда  конкурсда кеслерини проектлерин  кёргюзтюрча.  Алагъа деп лекцияла, мастер-классла, тренингле эм воркшопла бардырыллыкъдыла.

«Жангы чакъырыуланы» эсеплерине кёре  эм игиле илму проектлерин «МИСиС» НИТУ-ну алимлери бла вузну лабораторияларында неда узайгъан халда жашаугъа кийираллыкъдыла. Андан сора да, ала 2020 жылда жаз башында «МИСиС» НИТУ-да  «Илмуну кюнлери» деп бардырылгъан илму-практика конференциягъа толу эркинликли келечилеча къатышырыкъдыла. Илму ишлерин илму жыйымдыкъда басмаларгъа онглары да боллукъду.

Жангуразланы Нажабат.
Поделиться: