Школ форманы кийириуге къалай къарайсыз?

Бусагъатда кёп школлада сабийле окъуугъа бирча кийимледе жюрюгенлери кёзге урунады. Ол ариу кёрюнеди, аны бла бирге сабийлеге эслерин жаланда окъуугъа бурургъа себеплик этеди. Болсада алгъаракълада билим бериу кёп учрежденияда аллай чек салынмагъанды. Аны ючюн окъуучуланы араларында башхалыкъла асыры бек эсленнгендиле. Школлада кийим жаны бла чек салыныргъа керекмиди огъесе ол оноуну гитче кеси неда ата-анасымы этерге тийишлидиле? Бу соруугъа жууапны газет окъуучуладан излегенбиз.

Жулабланы Майрус, юй бийче:

- Мен оюм этгенден, школ форманы борчлу халда кийирирге тийишлиди. Ол окъуучуланы барысында да бир кибик болса игиди – бир тюрсюнлю, бир къумачдан, бирча тигилген. Аллай жумуш а школла кийимлени кеслери заказ этип алсала, игирек  толтуруллукъду. Андан сора да, мен къызлагъа боялыргъа, мардадан кёп алтын жюрютюрге  эркинлик берлик тюйюл эдим. Жашчыкъла да низамлы, адепли болургъа керекдиле.

Расулланы Лейля, устаз:

- Школ форманы кийириу ахшы ишди. Менича кёпле оюм этген сунама. Ол сабийлени араларында социал тенгликни тохташдырыргъа болушурукъду. Алай бу башламчылыкъны терсге санарыкъла да чыгъарла. Мен ангылагъандан, ала окъуучуланы барысын да бир кибик кийиндириу аланы энчиликлерин тас этдирлик сунадыла. Болсада инсанны энчилиги аны ариулугъунда багъалы неда учуз кийимледе тюйюлдю - къылыгъындады, сагъыш эте билгениндеди, итиниулюгюндеди.  

Къайгъырмазланы Инал, редактор:

- Сёзсюз, школ форма низамлы болуугъа да себеплик этеди. Аны кийириу бусагъатда жамауатда бютюн ачыкъ бола баргъан айырылыуну бир аз тохтатыргъа болушургъа боллукъду. Сабийлени араларында ырысхы башхалыкъла да кёзге алай урунурукъ тюйюлдюле.      
 

Теммоланы Фатима, окъуучу:

- Мен оюм этгенден, школ форма къолайлары аз неда кёп сабийли юйюрледен окъуучулагъа тенглеринден башха болмазгъа болушурукъду. Андан сора да, ол бек ариуду, аны жюрютюу окъуучугъа ёхтемлик береди. Алгъа хар ким да сюйгенича кийине эди - школгъа «жыртыкъ» джинсала бла келиу бек эришиди деп, мен алай сунама. Башхача айтханда, кийимни юсю бла адамны даражасына багъа бичиу терсди. Школда уа окъууну юсюнден сагъыш этерге тийишлиди.

Акъайланы Лейля, устаз:

- Школ форманы кийириуню, окъуучуланы барысын да бир сыфатха келтириуню тюзге санамайма. Мен сабийими башхала излегенича угъай, кесими кёз къарамыма, онгума кёре кийиндирирге сюеме. Бютюнда школ форманы качествосуна къарасанг, андан кёлюнг чыгъады. Бир ауукъ заманны сатыучу болуп ишлегенме да, аналаны къумачла алып айланнганларын бек иги билеме. Биринчиден, къумачны сатып алып, экинчиден, тикген адамгъа тёлеп, аллай бир къоранч этдирирге неге керекди?

Жазаланы Альберт, аспирант:

- Сабийле бирча кийиннгенлерини хатасы жокъду. Бири къан багъагъа кийинип, бирси уа анга сукъланнган иги тюйюлдю. Ата-аналаны амалларын да эсге алыргъа керекди.

Сорууну Кульчаланы Зульфия бардыргъанды.
Поделиться: