Школчуланы къымылдаулары кенгереди, кюч ала барады

Кёп болмай   «Россейли школчуланы  къымылдаулары» сабий-жаш тёлю битеуроссей  жамауат-къырал организацияны   Къабарты-Малкъарда  регион биригиуюню 3-чю слёту бардырылгъанды. Аны КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу, бу ведомствону Кёп жумушла тамамлаучу жаш тёлю арасы, башында айтылгъан биригиу да къурагъандыла.  Къырал концерт залгъа республиканы хазна къалмай битеу районларындан, шахарларындан, Нальчикге жууукъ элледен да  школчула жыйылгъан эдиле.

Слётну кезиуюнде «Россейли школчуланы  къымылдаулары» сабий-жаш тёлю битеуроссей  жамауат-къырал организацияны   Къабарты-Малкъарда  регион биригиуюню болжалындан алгъа бардырылгъан конференция   болгъанды, анда къурау жумушлагъа къаралгъанды. Аны бла бирге    окъуучуланы «Лидеры России»  битеуроссей конкурсда  финалгъа чыкъгъан Аслангери Кумыков бла тюбешиулери бардырылгъанды.  Аслангерий  Галиевич эришиулеге   къаллай проект хазырлагъанын, аны къалай къоруулагъаныны юсюнден да айтханды, школчуланы оюмларына да тынгылагъанды, къуруда алгъа барыргъа чакъыргъанды.

Андан сора  жыйылыуну къууанчлы кесеги башланнганды. Аны кезиуюнде   «Россейли школчуланы къымылдауларыны» толтуруучу директору Денис Клебанов бла  тюбешиу болгъанды. Ол а  Къабарты-Малкъарны школчулары тири, оюмлу болгъанларына ийнаннганын айтханды эмда тутхан ишлеринде  жетишимле тежегенди.

Ызы бла  сахнагъа «Россейли школчуланы къымылдауларына» кирген жангы къауум  чакъырылгъанды – битеу да 100 адам. Аланы организациягъа алгъанларына шагъатха кёкюреклерине белгиле такъгъандыла.

Регион  бёлюмню координатору Залина Кулимова билдиргеннге кёре, «Россейли школчуланы  къымылдаулары»  Россейде 2015 жылда, Къабарты-Малкъарда уа 2016 жылда  къуралгъанды. Юч жылны ичинде анга 20 минг эм тири школчу киргенди. Къымылдауда иш  4 бёлюмге кёре бардырылгъанын да айтханды координатор: инсанлыкъны айнытыу, жамауат  жумушлагъа тири къатышыу, аскер-патриот эмда информация медиа жаны бла ишлеу. «1 сентябрьден башлап биригиуюбюзню бютюн  кенгертирге деп турабыз. Республиканы районларында  132 организация къурар умутубуз барды»,- деп белгилегенди Залина Кулимова.

Слётха келгенлеге тынгылы концерт программа да  хазырланнганды.   «Шагди» ансамбль, Терек шахарны сабий эм жаш тёлю тепсеу коллективи, Нальчикде 27-чи номерли орта школну  окъуучусу  Анастасия Романова, дагъыда башхала тепсеуде, жырда да усталыкъларын кёргюзтгендиле.

Холаланы Марзият.
Поделиться: