Черек райондан билдириуле

Хар не да сабийлени айнытыугъа

Къашхатаудагъы  сабий чыгъармачылыкъны юйю 1955 жылда къуралгъан эди.  Анда битеу да 600-ден аслам жаш бла къыз хакъсыз усталыкъ аладыла.

Мында жыйырма алты  битеу билим берген программала: жыргъа, тепсеуге, сурат ишлеуге,  эшиуге, тил бла байламлы кружоклагъа, математикагъа, робототехникагъа, дагъыда башхалагъа жюрюген  сабийлени  ишлерин уста билген педагогла юйретедиле.

Бу чыгъармачылыкъ юйге жюрюгенле  кёп кере тюрлю-тюрлю  битеуроссей, халкъла аралы, регион  магъаналы эришиуледе хорлам болдуруп турадыла.

Быйылгъы жылны башында  сабийлерини  чыгъармачылыкъларыны арасы  районну  Культура юйюне кёчюрюлген эди. Анда  алагъа «Эл жерлени комплекс айнытыу» деген  къырал программагъа тийишлиликде,  битеу онгла къуралгъандыла.

Мекямда  жылыу, суу баргъан ызла эмда эшикле, терезеле да алышындырылгъандыла.

Сынау экзаменле тап ётерча  

КъМР-ни  Жарыкъландырыу эм илму  министерствосуну келечилери    къырал  итог аттесатациягъа  къатышырыкъла бла  бирге  битеу билим берген программаланы эсеплерин  чыгъаргъандыла, 2023 жылда  къырал  итог аттестацияны бардырыуну планлары  белгиленнгендиле. Андан сора да  экзаменле къалай бардырыллыкъларын  эмда  алагъа келишмеген иш этгенни ачыкълауну да сюзгендиле. Келир жыл  экзаменлени  къурауну эм бардырыуну юсю бла шарт  борчла белгиленнгендиле .

Билим бериуню качестволу этиу ЕГЭ, ОГЭ эмда  башха  предметледен  алгъан  белгилеге  кёреди. Жаланда  тюз берилген белгилеге кёре  ачыкъ боллукъду  билим даража . Аны себепли  келир жыл  къырал  аттестацияны бардырыугъа ие кёзден къараргъа, аны бла бирге уа окъуучуланы эмда аланы ата-аналарыны араларында ангылатыу ишни бардырыргъа  кереклиси да чертилгенди.

Педагог коллективлени, методистлени,  окъуучуланы эмда аланы ата-аналарыны  биригип, бир бирни ангылап ишлеулери ахшы кёрюмдюлеге жетдирирге боллукъларына ишексизликлерин билдиргендиле  тюбешиуге къатышханла.

Чаллыкъ эмда кютюу жерлеге баргъан жолла тапландырыладыла

Бызынгы  элде  кютюу эмда чаллыкъ жерлеге  баргъан жоллагъа  ремонт ишле къыстау  бардырыладыла. Техниканы эмда адамланы къол къыйынлары бла  метрни ызындан  метр жол тапландырылады.

Элни администрациясыны башчысы Чочайланы Зуфар  айтханнга кёре, битеу ол жумушла  жол фондну  ахчасына тамамланыладыла. Таудан суу баргъан , жолну бузулгъан  жерлери  ишленнгендиле. Бу кюнлеге   жыйырма километр жер тап халгъа келтирилгенди.

Битеу ол  ишле  быйыл кюн бузулгъунчу тамамланыллыкъдыла. Къалгъанына уа  келир жыл ремонт этилликди.

Саулукъ сакълаугъа энчи эс

Черек муниципал районну Къашхатау элиндеги  район поликлиникагъа «Модернизация первичного звена  здравоохранения» деген регион программаны чеклеринде этилген  ремонт ишле бошала турадыла. Поликлиникагъа  бир кюнню ичинде  350 адам барып, саулугъуна къаратыргъа  боллукъду.  Аны  кесине  да  арт отуз жылны ичинде капитал ремонт бир кере да этилмегенди.

Бу кюнлеге  аны ючюнчю эмда тёртюнчю этажында  ишле бошалгъандыла. Инженер коммуникацияла, лифт оборудование, терезеле, эшикле, мекямны башы да алышындырылгъандыла.  Поликлиниканы тыш сыфатын  эмда биринчи, экинчи этажлада  ичин да тапландырыу  бошала турады.

Ремонт ишле къыстау баргъанларына да къарамай, медикле алагъа болушлукъ излеп келгенлеге  къарамай къоймайдыла. Ремонт ишлени уа жылны ахырына бошаргъа  деген мурат барды.

Кадет школ-интернатда

Бабугентде генерал-лейтенант Деппуланы Хакимни атын жюрютген 2-чи номерли  кадет школ-интернатны онжыллыгъына эмда кадетлени ант этиулерине жораланнган къууанчлы жыйылыу болгъанды.

«Кадет» деген атха  бу жол къыркъдан артыкъ жаш  тийишли болгъанды.  Ала иги окъуп, кеслерин тап жюрютгенледиле.

Школда окъугъанланы  аллай магъаналы кюнлерине  къатышыргъа  кёп къонакъла келгендиле. Аланы араларында  КъМР-ни Парламентини  эмда жер-жерли  власть органланы келечилери, республиканы, районну  билим бериуде ишлегенлени оноучулары, жашланы жууукълары, ахлулары да бар эдиле.

 Антха кертичиликлерин билдиргенлеринден сора, кадетлеге  жашауларында биринчи удостоверенияларын бергендиле.  Бу кюнден башлап, ала кадетле деген атны жюрютюрюкдюле. Байрамгъа  жашла энчи  хазырланнгандыла: аскер  командаланы тынгылы толтурургъа , тизгинде ариу барыргъа, дагъыда алагъа ушаш затлагъа юйреннгендиле. Хау, антда жазылгъан сёзлеге да энчи эс бургъандыла. Алайсыз да  къалай, ол жууукъ  бир ненча жылгъа  кадет жашауну  кодексиди.

Кадетле кеслери , къонакъла да хазырлагъан концерт программа уа  жыйылыуну бютюн жарыкъ, бютюн къууанчлы этгендиле. Аланы араларында  тамата класслада окъугъанладан къуралгъан аскер-патриот клубла  «Беркут» эмда «Юнармейцле»  кёргюзтген номерле  бютюн эсде къалырча эдиле.

Тёреде болуучусуча, къууанчлы жыйылыуну ахырында  алты взвод да тизгин туруп, къонакъланы, ата-аналаны аллары бла чынтты аскерчилеча   аякъларын ариу  алып ётгендиле,деп билдиргендиле бизге Черек районну, пресс-службасындан.

 

 

М.Адилова хазырлагъанды.
Поделиться: