Эл мюлк

АПК-ны онгдурургъа – 889 миллион сом

Россейде эл мюлк продукция чыгъарыучуланы онгдурурча быйылны ахырына дери 889 миллион сом бёлюнюрюкдю. Тийишли бегимге РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин къол салгъанды. Быллай жумушлагъа быйыл къыралны бохчасындан битеуда 32,8 миллиард сом къоратылгъанды. Ол санда Къабарты-Малкъаргъа 727 миллион сом берилген эди. Бу жол а ахча 22 регионнга юлешинирикди, ол санда, айтханыбызча, бизни республикагъа да берилликди.

Ахчаны эл мюлк продукцияны чыгъарыуда эмда сатыуда этилген къоранчланы бир кесегин, сора бу ишде страхованияны багъасын жабаргъа къоратыргъа боллукъду. 

Кюзлюкле тап халдадыла

«Россельхозараны» Басхан районда бёлюмюню специалистлери кюзлюкле ёсген сабанланы жарым минг гектар чакълы кесегинде тинтиуле бардыргъандыла. Бу районда аллай жерлени ёлчеми тёрт минг гектар болады. Аны аслам (3,1 минг гектарында) кесегинде будай ёседи, къалгъанында уа – арпа. Ведомствода айтханларына кёре, кюзлюкле тап халдадыла. Урлукъ биринчи себилген сабанлада чыкъгъанды, битимле ёсюм ала барадыла.

Фитосанитария тинтиулени кезиуюнде специалистле ол тийреледе чычханла аслам халда жайылгъанларын тохташдыргъандыла. Аладан сора да, заранлы чибинлени эмда къурт-къумурсхаланы талай тюрлюлери кёп болгъандыла. Алай а, айтханларына кёре, аланы саны мардасындан озмагъанды, ол себепден сабанлагъа артыкъ хата саллыкъ тюйюлдюле. Битимлени юслеринде ауруула табылмагъандыла. Быллай тинтиуле энтта да бардырылып турлукъдула.

 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: