Аскерчилеге саугъала эмда алгъышла

Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) бизни республикада бёлюмюню келечилери, къырал статистика ведомствону адамлары бла бирге кезиулю гуманитар болушлукъ жыйып, энчи аскер операция бара тургъан тийреге жибергендиле.

Республикада жашагъан, кеслери да уллу кёллюлюк этмеген гражданла ОНФ-ни «Хар нени да хорламгъа!» деген проектине тири къатышадыла. Ахыр ыйыкъланы ичинде ала жылы кийимле, бёркле, башха керекле да жыядыла. Сагъынылгъан ведомствону келечилери уа медицина продукция эмда жылы чындайла алып келтиргендиле.

«Бу ишни бардыргъан кезиуде биз аскерчилени айтханларына эмда тилеклерине къулакъ салабыз. Не заманда да излениучю аберилеге бегирек эс бурабыз. Бу гуманитар жумушха уа кёпден-кёп адам къатышып башлагъанды. Организациялагъа, коллективлеге, уллу кёллю болмагъан гражданлагъа бек уллу ыразылыгъыбызны билдирирге сюебиз», - дегенди ОНФ-ни келечиси Ислам Макоев.

Ислам айтханнга кёре, бу проектни кезиуюнде кёп магъаналы иш тамамланнганды. Анга уа коллектив ма бу жолча алай бирлешип кюрешгени себеплик этеди. Жандауурлукъ жюкню аскерчилерибизге «Жангы бийиклик» деген аскер-патриотлукъ фондну келечилери жетдиргендиле.

Пенсия фондну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню ишчилерини сабийлери кеслери къоллары бла жарашдыргъан суратчыкълагъа бла открыткалагъа солдатла бек ыразы болгъандыла. «Битеу жиберилген затланы алгъанбыз. Быллай жюрек жылыудан толу алгъышла жазгъан хар юйюрге, хар сабийге да айтып-айтмазча алай ыразыбыз. Саулукълу болсунла!», - дегенди аскерчиледен бири.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: