Жол тап ишлене турады

Нальчикде, Мовсисян атлы орамны эки километр чакълы кесеги жангыртыла турады. Подряд организацияны ишчилери алгъаракъда аны мурдорун топуракъ бла зыгъыр къуюп жарашдыргъандыла. Ала аны нечик тап этгенлерине уа республиканы регион жолларына кёз-къулакъ болгъан Управлениясыны келечилери жерине барып къарагъандыла. Ала жолну мурдоруну качествосун энчи прибор бла тинтгендиле. Ишчиле къаллай технологияланы хайырланнганларын, излемлеге келиширча этгенлерин кёргендиле, хар не да тынгылы болгъанын белгилегендиле.

Топуракъ бла зыгъыр къатыш материал нечик тюз къуюлгъанына эмда тепленнгенине кёре жолну таплыгъы да алай болады, дейдиле Управленияны специалистлери. Ол технологиясына кёре жарашдырылса, асфальт чёкмей иги кесек заман турады.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: