Бузукълукъну кетерирге буюрулгъанды

КъМР-ни прокуратурасы акъылбалыкъ болмагъанны дарманла эм медицина керекле бла жадчытыу жаны бла закон къалай толтурулгъанын тинтгенди.

 Аны кезиуюнде ачыкъланнганыча, балагъа паллиатив болушлукъ эм жашаууна магъаналы дарманла берилирге керек эдиле. Алай аны законлу келечилери врачланы эсгертиулерин толтурмагъанлары ючюн, паллиатив болушлукъну службасы  сабийни эсепден кетергенди.

 Ачыкъланнган кемчиликлени кетерирге кереклисини юсюнден саулукъ сакълау министрге эсгертиуле этилгендиле.

Прокуратура бардыргъан мадарладан сора сакъат сабийни эркинликлери къорууланнгандыла, анга паллиатив болушлукъ жангыртылгъанды эмда ол дарманла, медицина керекле бла жалчытылынады, деп билдиргендиле бизге надзор ведомстводан.

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: