Хайырлы жолоучулукъ

«Сабийлеге праволу болушлукъну кюню» битеуроссей акцияны чеклеринде Нальчикни 2-чи номерли лицейини окъуучулары КъМР-де МВД-ны Акъылбалыкъ болмагъан бузукъчула болжаллы халда тургъан арасыны иши бла шагъырейленнгендиле. Аланы Нальчикде УМВД-ны акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери жаны бла инспекторла полицияны майору Анна Хостова бла полицияны капитаны Инга Алчагирова ашыргъандыла.

Школчулагъа экскурсия къуралгъанды. Аны кезиуюнде уа право низамны сакълаучула акъылбалыкъ болмагъанла аманлыкъ ючюн къаллай жууапха  тартылгъанларын, бу арагъа сабийлени не ючюн жетдирилгенлерин, мында тутулгъанлары артда аланы жашауларын къалай бузаргъа боллугъуну юслеринден ушакъ бардыргъандыла.

Араны башчысы полицияны майору Светлана Безкровная быллай шагъырейлениуле ёсюп келген тёлюню аманлыкъладан сакълауда магъаналы болгъанын чертгенди. Алай бла жаш адамла законланы ангылайдыла, аланы бузгъан жууапха тартылмай къалмагъанын кёредиле.

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: