Жоллада сабийле ачымазча

Школланы кюз арты кезиуюнде Къабарты-Малкъарны жолларында «Каникулла, жол, сабийле!» деген аты бла профилактика ишле бардырыладыла.

Полициячыла бла жамауат ишчиле абаданланы сабийлени солуу кюнлени кезиуюнде жоллада къоркъуусузлукъларын жалчытыргъа чакъырадыла. Быллай ишле акъылбалыкъ болмагъанланы эм сабийлени къатышыулары бла жоллада къыйын болумланы профилактикасын бардырыр мурат бла 2022 жылны 1-10 ноябрьде тамамланырыкъдыла. Аланы чегинде рейдле бла акцияла къуралырыкъдыла, аланы борчлары гитчеле жоллада ачымазча, ала кеслери да жорукъланы бузмазча этергеди. Республиканы мектеплеринде билим берген органла бла бирге сабийлеге жолда жюрюуню жорукъларын  окъутурукъдула.

Къабарты-Малкъарны къырал автоинспекциясы ата-аналаны  сабийлерини къоркъуусузлукъларын жалчытыргъа чакъырады: «Багъалы ата-анала! Акъылбалыкъ болмагъан балаларыгъызны машинада элтсегиз, аланы къоркъуусузлукъларына сакъ болугъуз, сабий креслода неда къоркъуусузлукъ бел бау тагъаргъа унутмагъыз. Кесигизни юлгюге салып, гитчелеге жолда жюрюуню жорукъларын юйретигиз. Сабийле абаданладан кёргенлерин этедиле. Ала кеслерин жолда къалай жюрютюрюклери сизни къолугъуздады».

Автоинспекция водительлеге да эсгертиу этгенди: «Жолда жюрюуню жорукъларына уллу кёллюлюк этмегиз. Адамла жолланы ётген жерледе акъырыныракъ барыгъыз. Жолда жюрютгенлени барысыны да, ол санда уа сабийлени жашауларын барыбызны да кючюбюзню бирикдирип сакъларгъа боллукъду».

Холамханланы Алина.
Поделиться: