Окъутууда бла юйретиуде айырмалыланы белгилегендиле

Устазны халкъла аралы кюню Нальчикде, хар замандача, къууанчлы халда озгъанды. Эсгерте кетейик, бир къауум жылдан бери бу кюнде республика даражада мектепге дери билим бериуде ишлегенлени да ала бла бирге саугъалайдыла. Билесиз, Юйретиучюню кюню 27 сентябрьде белгиленеди.

Алайды да, Сабийлени бла жаш тёлюню чыгъармачылыкъ арасында озгъан ингирге аланы барысын да алгъышларгъа кёпле келгендиле. Жыйылыуну уа Рустам Маиров бла Регина Кошокова бардыргъандыла. Ала экиси да кезиу-кезиу педагог эмда юйретиучю усталыкъланы магъаналылыкъларыны юслеринден билдириуле эте, сахнагъа эм алгъа РФ-ни Федерал Жыйылыууну Къырал Думасыны депутаты Виктория Родинаны чакъыргъандыла.

Ол кюн педагог сообществону, Виктория Сергеевнадан сора да, кёпле алгъышлагъандыла. Аланы санында КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, Парламентини Председателини орунбасары Мурат Карданов, ведомстволу министр Анзор Езаов, КъМР-ни Жарыкъландырыу эмда илму министерствосунда жамауат советни башчысы Хаути Сохроков эм башхала.

Сёлешгенле барысы да юйретиучюленм, устазланы да ёсюп келе тургъан тёлюню окъутууда, аслам затха тюшюндюрюуде юлюшлери уллу болгъанын черте, алагъа жангы жетишимле, билимге итиннген окъуучула, саулукъ-эсенлик, мамырлыкъ да тежегендиле. Бюгюнлюкде билим бериуде бола тургъан тюрлениуледен ала да артха къалмай, бизни регионубуз да бу бёлюмде болдургъан жетишимлери бла кёллендиргенлей, алгъа баргъанлай турурларына ийнаннганларын билдиргендиле.

Жыйылыуну кезиуюнде окъутуу, юйретиу бла бай      ламлы эришиулеге къатышханларындан сора да, бизни республикадан педагогла кеслерини билимлерин, хунерлерин ачыкълай, Россейни эм ахшы устазларыны санына киргенлерини юсюнден да айтылгъанды. Сёз ючюн, Нальчикни экинчи номерли лицейинде астрономиядан бла физикадан дерсле берген Аслан Кашежев аллайланы арасындады. Белгилисича, ол къырал даражалы эришиуге быйыл экинчи кере къатышханды.

Андан сора да, къууанчлы ингирде алыкъа Россейде биринчи кере озгъан ана тиллени бла адабиятланы окъутханланы юсюнден айтылгъанды. Анга да сагъынылгъан лицейни устазы Гайыланы (Терекъулланы) Зухура бла къабарты-черкес тилден юйретген Залина Кауфова (Бахсан шахар округ, тёртюнчю номерли школ) къатышхандыла.

Дагъыда Нальчикни тёртюнчю номерли битеулю билим берген мектеби бла Исламейни ючюнчю школу «Россия – страна возможностей» деген президент платформаны «Флагманы образования. Школа» Битеуроссей усталыкъ эришиуюню финалистлери болгъандыла. Бюгюнлюкде ала конкурсну ахыр урумуна къатышыргъа хазырлана турадыла. Андан тышында да, класс башчыланы битеуроссей форумунда финалгъа чыкъгъанла Москвада Кремльде саугъаланнгандыла.

Дагъыда бу кюнледе «РФ-ни билим бериуюню сыйлы ишчиси» деген ат берилген устаз къауумну атлары белгиленнгендиле. Аланы санында Черек районну Жемтала элини Чубокланы Алий атлы битеулю билим берген мектебини директору Къудайланы Марат, Герпегежни орта школуну устазы Биттирланы Халимат, Къашхатауну битеулю билим берген мектебинде орус тилден бла литературадан окъутхан Мокъаланы Зухура, Огъары Малкъарны Абайланы Мисост атлы экинчи номерли школуну педагогу Тетууланы Мадина, Бабугентни Батчаланы Роза атлы битеулю билим берген мектебини устазы Улбашланы Таня да бардыла.

Хар заманда да Нальчикни бир-бир предметлени терен окъутхан тогъузунчу номерли школунда ишлеген таулу къызларыбыз, къайсы предметледен окъутсала да, эришиулеге къатыша, усталыкълары, билимлиликлери бла да айырмалы болгъанлай келедиле. Бу жол грант къытханланы арасында Бийчеккуланы Танзиля да барды. Ол малкъар тилден бла адабиятдан дерсле береди.

Къууанчлы ингирде садикледе ишлегенлерибиз да саугъаланнгандыла. Аланы санында Къашхатауну битеулю билим берген мектебини бойсунууунда болгъан «Нюр» сабий садыны юйретиучюсю Османланы Фатимат, Тырныауузну алтынчы номерли школуну мектепге дери тюшюндюрген ючюнчю бёлюмюню юйретиучюсю Энейланы Азинат, башхала да болгъандыла.

Ол ингирде, белгилегенибизча, аслам устаз бла юйретиучю ишлеринде, тюрлю-тюрлю эришиулеге къатыша, болдургъан жетишимлери ючюн саугъаланнгандыла. Аланы араларында жаш адамла болгъанлары уа бютюнда кёллендирген шартды.

Андан сора да, жыйылыуну къуралыуун айтырчады. Белгили жырчыларыбыз, тепсеу ансамбльле бла къауумла да, хунерлери бла ёсюп келген тёлюден билимлерин, жылыуларын да аямагъанланы кеслерини хунерлери бла къууандыргъандыла.

Трамланы Зухура.
Поделиться: