Назмула, жырла, тепсеуле да

 Нальчикден   Вольный Ауулгъа баргъан жолну  сол жанында орналгъан 3-чю номерли  мектепге жюрюген жашла бла  къызла  музыканы, тепсеуню, бу жерли поэтлени назмуларын да бек жаратадыла. Аны себепли  аланы кёлден билирге да бек сюедиле.  Ол ишге  кичи эмда абадан класслада билим алгъанланы  юйретиуге  кесини уллу  къыйынын белгили къобузчубуз  Башийланы  Алий-Солтанны  къызы Фатимат   салады. Ол ала бла белгили поэтлерибизге, жазыучуларыбызгъа  атап, тюрлю-тюрлю тюбешиуле, музыкалы ингирле къурайды. Бу кюнледе да ол   акъылман Кязимге атап, литература –музыкалы ингир  къурагъанды.

 Анда къобуз тартыула, поэтни назмулары, алагъа жазылгъан жырла да эшитилгендиле, тепсеуледе кёргюзтюлгендиле. Ол кюн  мектепде болгъан  жарыкъ байрамгъа къараргъа,  окъуу юйню жыйылыула бардырылыучу залына   Нальчик шахарны Билим бериу департаментини методика арасыны баш специалисти Афашокъаланы Мариям,  окъуу юйде ишлеген устазла:  директорну юйретиу иш жаны бла орунбасары  Мирзоланы Алла, малкъар эмда ингилиз тилледен устаз  Бечелланы Лейля,  тарыхдан окъутхан Гергъокъланы  Рита, мектепчиле да  келгендиле. Къонакъланы  араларында  КъМР-ни радиосунда  ишлеген  журналистле  Кайталаны Аминат, Наршауланы Мадина да бар эдиле.

Окъуу юйню  1-чи, 2-чи, 3-чю эмда 4-чю классларында билим алгъанла Мёчюланы Кязимни  назмуларын окъугъандыла,  назмуларына жазылгъан жырланы эшитдиргендиле, сахна оюн  кёргюзтгендиле.

 Алагъа багъаны уа келген къонакъла  берирге керек  эдиле. Ол кюн къызчыкъла бла жашчыкъла, хар назмуну шатык, ангылашыныулу айтхандан сора да, тепсеген, жырлагъан да этгендиле.  Бурун заманладан къала келген тау адетлерибизни да кёргюзтгендиле. Аланы араларында уа:  «баланы   бешикге  салыу», «келинни баш ауун  алыу», «нартланы бир къауум оюнларын да кёргюзтюу», «ашыкъ оюн» да болгъандыла. Ол кюн окъуучуланы  араларында къабартылы, оруслу, дюгерли  сабийле да бар эдиле. Ала да назму айтыуда, жырда, тепсеуде да  таулу тенглеринден артха  къалмагъандыла.

-Сабийчикле, сиз бизге сейирлик оюн  кёргюзтгенсиз, кёлюбюзню кётюргенсиз, бек сау болугъуз. Сиз малкъар тилни  сюйгенигизни, акъылман Кязимни жашаууну, къадарыны да юсюнден кёп зат билгенигизни, ариу адетлерибизни, нартланы оюнларын  билгенигизни да кёргюзталгъансыз. Мени бютюнда бек  къууандыргъан а, сизни бу ишге  сюйюп къатышханыгъызды,-дегенди Мариям Исмаиловна.

Аллай сёзлени окъуучулагъа дагъыда башха къонакъла да айтхандыла. Ала тутхан ишлеринде мындан ары да бет жарыкълы болурларын сюйгенлерин да чертгендиле. «Кёп тиллени билген адамны, кёпню да билирге къолундан келеди. Былайда оруслу, къабартылы, дюгерли, башха миллетли  жашчыкъланы бла къызчыкъланы малкъар тилде назму айтханлары мени жюрегиме жетгенди. Аны айта келгеним, бизни таулу жашчыкъла бла къызчыкъла ана тиллерин бютюн иги билирге,  сёлеширге керекдиле»,-деп да къошхандыла ала.

Башда айтылгъан бу ачыкъ дерс устазны педагогика усталыгъын ачыкълар эмда ана тилни школлада  къалай окъутханларына эс бурур муратда бардырылгъанды. Аны бла бирге  мектепчиле Мёчюланы Кязимни чыгъармачылыгъы, жашау жолу бла да тынгылы шагъырейленирге да онг тапхандыла.

Фатимат а къобузну тарта билгенича, устазлыкъ ишге да устады. Ма аны себепли, бу огъурлу таулу тиширыуну Устазланы кюню бла жюрекден алгъышлайбыз.                                       

Холаланы Марзият.
Поделиться: