Кеслерин иш бла жалчытхан инсанла больничный алыргъа эркиндиле

РФ-ни Урунуу министерствосу кеслерин иш бла жалчытхан инсанлагъа больничныйни тёлеуню низамын хазырлагъанды. Сёз кеси ыразылыкъ бла страхованияны юсюнден барады.  Кеси ыразылыкъ  бла къырал социал страхование система 2023 жылда ишлеп башларыкъды эмда аны бла 2 миллион адам хайырланаллыкъды.

Федерал налог службаны шартларына кёре, къыралда бюгюнлюкде кесин иш бла 5,4 миллион инсан жалчытады.   Аланы хакъларына да къарамай, жылгъа взносну ёлчеми 15 минг сом боллукъду. Башхача айтханда, хар ай сайын тёлеуле  «мурдорлу ёлчемни» 3,8 проценти тенгли этилгендиле.

Больничныйни ёлчеми уа  кесин иш бла жалчытхан инсанны урунуу стажына, взносланы ненча заманны тёлегенине кёре саналлыкъды. Аны не къадар кёп заманны тёлесе, больничный да анга кёре ёсерикди. Сёзге, инсанны урунуу стажы  8 жылдан озса эмда ол страховой взносланы 6-12 айны ичинде этсе,  тёленнген ахча толусунлай къайтарыллыкъды эмда больничный 22,7 минг сомгъа жетерге боллукъду.

Урунуу министерстводан билдиргенлерича, бу жангычылыкъла кеслерин иш бла жалчытхан инсанладан келген тилеклеге кёре хазырланнгандыла. Ол жаны бла тюзетиуле «Болжаллы халда ишге жарамагъан кезиуде эмда сабий тапханда борчлу халда социал страхованияны юсюнден» федерал законнга кийирилликдиле.

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: