Наркотиклеге угъай дегендиле

«Сабийлерибизни саулукълары эм къоркъуусузлукълары ючюн» акциягъа эки мингдлен аслам школчу къатьышханды. Аны чеклеринде ангылатыу жумушла Нальчикнми алты мектебинде бардырылгъандыла.

Бу профилактика иш наркотиклеге къажау кюрешни чеклеринде къуралгъанды. Полициячыла эмда жууаплы ведомстволаны келечилдери школчула бла тюбешиуледе ууну хатасыны юсюнден ушакъла бардырадыла. Дагъыда акъылбалыкъ болмагъанланы законсуз ишлери ючюн жууаплылыкъны ангылатыугъа энчи эс бурулады.

Таматала школчуланы саулукълу жашауну бардырыргъа, спорт бла  кюреширге, кеслерини чыгъармачылыкъ фахмуларын ачыкъларгъа чакъыргъандыла.  Медикле уа наркотикле, аракъы, адамны башын хайран этген башха затла саулукъгъа къаллай заран салганларын билдиргендиле, ачыкъ юлгюле да келтиргендиле.

Тёреде болуучусуча, ушакълагъа къатышханла ахырында «Наркотиклеге-угъай» деген чакъырыула бла суратха тюшгендиле.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: