Ёмюрню жарымыны – къадарлары бирге

Уллайгъанланы кюнюне аталып ич ишле органланы Ветеранларыны советинде къууанчлы жыйылыу болгъанды. Ары жашауларын право низамны сакълау бла байлагъан юйюрле чакъырылгъандыла. Тюбешиуге къадарларын бирге элли жыл мындан алгъа байлагъан 8 юйюрню келечилери келгендиле.

Къонакъланы ич ишле министр полицияны генерал-лейтенанты Василий Павлов алгъышлагъанды. 

– Ёмюрню жарымын бирге жашагъан адамла сюймекликлери къаты болгъанын, хурметликни, бир бирлерине кертиликни кёргюзтгендиле. Сизге мамырлыкъ, ырахатлыкъ тежейме. Сизни жашауугъуз ёсюп келген тёлюлеге ариу юлгюдю. Алагъа тёрелени ангылатыу, жашауда тюз жол кёргюзтюу артыкъда магъаналыды, - дегенди ол.

Юйюрлени алгъышларгъа Къарачай-Черкес Республикада ветеран организацияны келечилери Темрезланы Юрий бла Салпагъарланы Ахмат да келгендиле. Ала да таматалагъа узакъ ёмюр, саулукъ тилегендиле.

Ол кюн а байрамгъа Эндрейланы, Мырзаланы, Лифарь, Назрановланы, Кривцовланы, Дауровланы, Хуровланы, Едгуловланы юйюрлери да жыйылгъандыла.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: