Чегем чучхурлагъа жарыкъ жол бла

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню – «Каббалкэнергону» специалистлери Экинчи Чегемни бла Булунгуну арасында федерал жолну экикилометрлик кесегинде чыракъла орнатхандыла. Бу ишни ала «Къоркъуусузлу качестволу жолла»  миллет проектни чеклеринде тамамлагъандыла, дегендиле бёлюмню пресс-службасында.

Жарытыу система жолну Хушто-Сыртдан башлап Чегем чучхурлагъа дери кесегинде орнатылгъанды. Барыбыз да билгенибизча,  Чегем чучхурла бизни республиканы эм ариу жерлеринден бирине саналадыла. Ары жерлешлерибиз, туристле да сюйюп барадыла. Экинчилерини саны жыл сайын мингле бла тергеледи. Жол кече жарыкъ болса уа,  ол тийреде къоркъуусузлукъ да игирек боллукъду.

 

Бизни корр.
Поделиться: