Казбек Коков Арбитраж сюдюню таматасы бла тюбешгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республиканы Арбитраж сюдюню жангы председатели Игорь Мельников бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.

 Ала Къабарты-Малкъарны власть органларыны эм арбитраж сюдлерини иш бла байламлыкъларыны къауум сорууларын сюзгендиле.

 «Сюдлени къыйматлы ишлеулерини, аланы ачыкълыкъларыны, ырысхыла бла байламлы даулашланы юсюнден ишлени болжалларын созмай къарау регионнга инвестицияла келиулерине себеплик этерикди,  ол а бизни республиканы жеринде сатыу-алыу бла кюрешген предпринимательлеге ишлерин тап бардырыргъа онг берликди», - деп чертгенди Казбек Коков.

«Игорь Мельниковну профессионализм жаны бла сынауу  мындан ары да регионда арбитраж сюдню системасын игилендирирге себеплик этеригине, инсанланы эм экономика бёлюмде биригиулени законнга тийишлиликде сейирлерин къоруулау а баш борчу боллугъуна ийнанама», - деп жазгъанды кесини телеграмм-каналында республиканы оноучусу бардырылгъан тюбешиуню юсюнден, деп билдиреди КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться: