Къол устала энди компьютер амалла бла да хайырланырыкъдыла

Нальчик шахарда Текуланы Нина башчылыкъ этген Женгил промышленностьну колледжи бек игиледен бирине саналады. Бу къырал сабийле башларын кечиндирирча усталыкъла аладыла: чач къыркъыргъа, кийим тигерге юйренедиле. Энди уа цифровой моделированияны эм эстетика косметологияны мастерскойлары ачылгъандыла. КъМР-ни жарыкъландырыу эм илму министри Анзор Езаов: «Жаш профессионалла» федерал проектни чеклеринде Къабарты-Малкъарда тёрт колледжде онбир мастерской ачыллыкъды. Ала жаш тёлюню жашаугъа тынгылы хазырларгъа болушурукъдула», - дегенди. КъМР-ни урунуу эм социал къоруулау министри Асанланы Алим: «Теорияны билгенден сора да, аны жашауда хайырлана билиу уллу магъананы тутады», - дегенди.

Текуланы Нина «Заман» газетге интервьюсунда шёндюгю дунияда   жаш адамла алгъын заманладача диплом ючюн окъумагъанларын чертгенди, ала жашауда керекли затлагъа юйренирге сюедиле. Бийик билимни артда заочно да алыргъа болады, къол усталыкъ жаны бла билими болгъан адамдан юйренирге болады жаланда аны бла бетден бетге тюбешип.

Текуланы Нина бусагъатда хар адам да кесини энчи сыфатын табаргъа итиннгенин белгилегенди: юйде терезе жабыуладан, аппынладан башлап, жыйрыкълагъа, жаулукълагъа дери хар затны кеслерини ариулукъну юсюнден ангылауларына кёре этедиле. Къол устала изленедиле, алай аланы ишлеринде да тюрлениуле бардыла. Сёз ючюн, эстетическая косметологияда жангы аппаратура хайырланылады.

Мастерскойла колледжледе окъугъанлагъа бек уллу саугъа боллукълары сёзсюздю.

 

Байсыланы Марзият.
Поделиться: