Жууапдан къутулургъа умут этгенди

Полициячыгъа улутха берирге кюрешген инсаннга терслеу материалла ачылгъандыла. 

 Чегем шахарда жол-патруль службаны къуллукъчулары «КамАЗ» ауур жюклю машинаны тохтатхандыла. Аны водители Шимал Осетия-Аланияны инсаны эди. Машина техника къараудан ётмегени   ачыкъланнганды. Инспекторла бу бузукълукъ бла байламлы административ бегимни жарашдырып башлагъандыла. Алай жууапдан къутулур мурат бла эр киши полициячылагъа улутха берирге умут этгенди – 500 сом.    

Водительге РФ-ни УК-сыны 292.1-чи статьясыны 3-чю кесегине кёре терслеу материалла жарашдырылгъандыла. Бу статьягъа кёре терсленнгеннге, башхача айтханда, улутха берген инсаннга, тазир салыныргъа (200 минг сомгъа дери) неда аны эркинлиги бир жылгъа дери сыйырылыргъа боллукъду.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: