« Окъуучуларым къайсы болумлада да жунчурукъ тюйюлдюле»

Жангы Малкъардан Беппайланы Хаулат бла юч-тёрт жыл мындан алгъа танышханма. Ол кюнледе Къабарты-Малкъар Устазны кюнюн кенг халда белгилей эди. Кесини сюйген устазын а ким эсинде тутмайды, ол кюн кёз  аллынга багъалы сыфатла, ариу, жумушакъ ауазла  келедиле. Сёзсюз, устазны кюнюн хар ким да белгилейди. Нек дегенде хар бирибизни да профессионал башламчылыгъыбызны эм башында устаз турады.

Хаулатны атын да ол география дерсни, тауланы, туризмни сюерге  юйретген кёпле  уллу жюрек ыразылыкъ бла айтадыла. Ол а кёп къызны бла жашны юйретгенди. Аны бла бирге уа къыйынлыкъгъа тюшгеннге биринчи болушлукъ этерге да.  Ма аны ючюн эди  2019 жылда республиканы жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла  ол замандагъы министри Ауес Кумыков, Хаулат Сафарбиевнаны  арагъа чакъырып, бизни республика мындан ары айный, чагъа барырча этиуде уллу къыйынын, керек болса, не къыйын жумушну да боюнларына алып, аны тынгылы тамамлагъан адамланы  ёсдюрген устаз болгъанын  чертгени эмда  Терк районну Жангы Малкъар элиндеги 5-чи номерли орта школда директорну орунбасары болуп ишлеген педагоггъа КъМР-ни Правительствосуну сыйлы грамотасын бергенди да.

 Хаулат Север-Осетия Аланияда  Къырал университетни  география бёлюмюн 1977 жылда бошап, эл школгъа ишлерге келгенди. Ол бийик категориялы устазды. Быйыл ол мектепде ишлегенли 45 жыл болады. Аллай бир заманны ичинде кёплеге табийгъатны сюерге, билирге, таныргъа юйретгенди. Ахшы уруннганы ючюн  «Шёндюгю дерс»  деген Битеуроссей конкурсда биринчи даражалы дипломгъа да тийишли болгъанды. Аны андан сора да кёпдюле айырма белгилери: Россей Федерацияны  бек иги устазларыны араларында бардырылгъан конкурсда хорламы, республикада бардырылгъан «Инновациялы школ» конкурсда «География» номинацияда  биринчи жерге чыкъгъаны, районну администрациясыны билим бериу бёлюмюню сыйлы грамотасы, КъМР-ни Билим бериу министерствосуну ыразылыкъ письмосу, ГТО-ну алтын белгиси, дагъыда кёп башхала.

Кёп жылланы  ичинде  ол юйретиуде тинтиу  амалны хайырланады. Дерсде жангы материалны школчулагъа айтханда да тёрели  окъутуудан бир кесек башхаракъды. Аллай тинтиуле  сабийле чыгъармачылыкъ бла байламлы юйге берилген дерслерини кезиуюнде да бардырыладыла. Алай бла къыралланы эмда табийгъатны болумун билирге тынчды. Андан сора да, тинтиу ишлени кезиуюнде окъуучуну тирилигин,  ишни эбин билиуюн ачыкъларгъа, башханы оюмуна тынгыларгъа, кесин ишге жарашдырыргъа, айнытыргъа онг барды.

Таулу тиширыу кёп сейирлик илму статьяла да жазады, аланы окъуучуларына да жаздырады. Ала Жангы Малкъар элни, мектепни тарыхына, аны жеринде  болгъан табийгъат байлыкълагъа, Джулатда минг жылла мындан алгъа болгъан затлагъа, сёзсюз, республиканы жерине, турист жоллагъа да жораланнганладыла.

Дагъыда бир жыл а аны, ол юйретген жашланы бла къызланы  альпинизмден бла туризмден Долинскде баргъан эришиуледе кёргенме.  Аны окъуучулары ол турнирде экинчи жерни алгъандыла. Жауун шулпу эте, Хаулат  а алагъа асыры къайгъыргъандан, гурт таууукъ кибик, тёгереклерине  айлана эди. Ол бек къайгъырыулу, не гитче затха да тынгысыз адамды.

Къаялагъа ёрлерге, тау жолла бла жюрюрге уа гитчелигинден сюйгенди. Школда, вузда да альпинизм эмда туризм бла къаты кюрешгенди, ол жаны бла да  кёп саугъалары, грамоталары да бардыла. Бюгюнлюкде уа таулагъа, жерибизге сюймекликни окъуучуларына сингдиреди.

Географиядан дерслеринде ол сабийлеге туугъан жерлерин, аны хар мюйюшюн багъаларгъа, сакъларгъа, тауланы, череклени, кёллени да тамашалыкъларын кеси кёзлери бла кёюрге, таныргъа юйретеди. Ол къурагъан командагъа кирген къызла бла жашла республиканы кесинде, андан тышында да кёп сейир жерледе болгъандыла.

-Къаллай къыйын болумгъа тюшселе да, кеслерин, башхаланы да къутхарыргъа къолларындан келликди, тау жоллада, агъачлада ажашмай, юйлерине къайталлыкъдыла. Отну ёчюлте, сууда батханны чыгъара, анга медикле келгинчи мадар эте билликдиле. Къысха айтханда, не болумда да жунчурукъ тюйюлдюле, -дейди устаз.- Аны къой чыгъармачы хунерликлери да барды.  Бир талай жыл мындан алгъа  Шимал Осетия-Аланияда "Жаш къутхарыучу", "Жаш от ёчюлтюучю" эмда "Сууда ишлеген жаш уста" деген бёлюмле бла Шимал-Кавказ федерал округну биринчилиги ётгенди. Ары Къабарты-Малкъардан бизни "Тигр"командабыз баргъанды.

Окъуучуларыбыз Байсолтанланы Амина, Жаболаны Лаура Мухаммат Мулазимов, Къочхарланы Амин, Чепкенчиланы Асият, Батырбийланы Ибрагим, Мурат Сейтимбетов, Элеккуланы Къууанч, Мокъаланы Ислам "Патриот жыр" эмда "Бивуакны къурау» деген номинациялада хорлагъандыла. Башха номинациялада да саугъалагъа тийишли болгъандыла.

Хаулат алчы окъуучуларыны атын не заманда да ёхтемлик бла айтады. Ала уа къыркъ беш жылны ичинде жюзле бла саналадыла.      

Холаланы Марзият.
Поделиться: