Республикада 500 мингден аслам адам солугъанды

Республикада арт кезиуде жангы турист маршрутла къураладыла, жолла тапландырыладыла, туризм инфраструктура айнытылады. Ол барысы да адамланы солууларын Къабарты-Малкъарда ётдюрюрге кёллендиреди. Курортла эм туризм министерстводан билдиргенлерине кёре, быйылны жангыз да биринчи жарымында регионда 500 мингден аслам турист солуп кетгендиле.

Айбатландырыугъа къыралны жанындан да болушлукъ уллуду. Турист кэшбек эм чартер программала, налог льготала, субсидияла, грантла эм башха мадарла анга себеплик этедиле. Курортла эм туризм министрни орунбасары Шауаланы Ислам билдиргенича, арт беш жылны ичинде республикагъа келген туристлени саны эки кереден асламгъа кёбейгенди. Ол а, бек алгъа, Правительство федерал эм республика даражалада тамамлагъан иш бла байламлыды.

25 августда турист кэшбекни энтта бир кезиую башланнганды, аны къыралны ичинде турланы алыугъа хайырланыргъа боллукъду. Грант болушлукъну юсюнден айтханда, быйыл ахча региондан 50-ден аслам проектни толтуруугъа берилликди. Предпринимательле кемпингле, модуль эм гитче къонакъ юйлени ишлер муратлыдыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: