Программист - къыйматлы усталыкъладан бири

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде ITV компания бардырып алтынчы кере   «Япрограммист» билим бериу программагъа алыу   башланнганды.  Эсге сала айтсакъ,  2003 жылдан бери ITV Group биригиу Россейде къоркъуусузлукъ бла жалчытыу  системалагъа, ол санда видеокамерала энчи программала жарашдыргъан алчы компанияладан бирине саналады. Аны  алчы технологиялары   жюзден аслам къыралда хайырланадыла.

- Россейде биринчи болгъаныбыз бла тохтап къалмай, халкъла аралы рынокга  чыгъаргъа, алыучуланы къоркъуусузлукъ жаны бла жангы  технологияларыбыз бла шагъырей этерге муратлыбыз. Пролукциябызгъа сурам ёсерча ала бирсиледен иги болургъа керекдиле.  Бизни аллай башламчылыкъларыбызны хайырындан  къыралыбыз технологияла жаны бла   жер жюзюню  экономикасында  кесини жерин табаргъа  боллукъду,-дегенди    ITV Group компанияны къурагъан эмда  президенти Алтууланы Мурат.

 Бу жол  тестлеге республиканы школчулары бла колледжлеринде окъугъан эки жюзден   аслам адам къатышханды.  ITV компанияны  кадрла хазырлау  жаны бла  таматасы  Алтууланы Елена айтханнга кёре,  «ЯПрограммист» программаны магъанасы  иги да алгъадан   жаш адамланы программированиягъа эслерин бурургъады.

Бюгюнлюкде Россейни экономикасын айнытыуда  информация технологияла жаны бла  усталыкъла эм къыйматлыгъа саналадыла. Башха къыраллада да иги специалистлеге  сурам уллуду.

Тестле берген кезиуде, бир сагъатны ичинде логикадан беш эм программированиядан эки задачаны этерге керек болгъанды.  Эсепле чыгъарылгъанларындан сора, кеслерин айырмалы кёргюзталгъанла  «ЯПрограммист» курсланы хакъсыз ётерге онглары боллукъду. Тёрт жылны ичинде жаш адамла «Pasca1»),  «C+F», «Scratch», «Python и Java Script» прогрммала  бла ишлерге юйренирикдиле. Курсланы жетишимли  бошагъан  выпускникле уа ITV Group компнаияда  стажировканы ётерикдиле эм урунургъа да онг табарыкъдыла. 

Тестлени эсеплери  бла 30 августда  «ЯПрограммист» программаны сайтында   шагъырейленирге боллукъду.  Вузну  студентлери уа  тестлеге 13 сентябрьде къатышырыкъдыла.   Аны ючюн ITV компанияны сайтында регистрацияны ётерге керекди. Анда бирси жылланы тестлери бла шагъырейленирге да онг барды. 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: