Хыйлачыланы ауларына энтта да биреу тюшгенди

МВД-ны Нальчик шахар округда Управлениясына 11 августда бу жерли 35-жыллыкъ жаш келип, заявление жазгъанды. Ол билдиргеннге кёре, анга ким эсе да сёлешип, кесин банкны ишчисиме, ахчангы «къоркъуусуз счётха» кёчюрюрге керекди дегенди. Жаш а, анга ийнанып, 1814000 сомун ол айтхан счётха кёчюргенди.

Кесин хыйлачыгъа алдатханын ангылагъандан сора ол полициягъа ашыкъгъанды. Анда уа аны заявлениясына кёре УК-ны 159 статьясыны 4 кесегине тийишлиликде уголовный иш ачхандыла. Энди уа полициячыла оператив-излеу жумушланы тамамлайдыла.

Хурметли инсанла! Ахча бла байламлы жумушланы тындыргъанда бек сакъ болугъуз. Билигиз, банкны ишчилери сизге ахчагъызны «къоркъуусуз счётха» неда абонент номерлеге кёчюрюгюз деп бир заманда да айтырыкъ тюйюлдюле. Хыйлачыладан къорууланыргъа керекди деген сылтау бла картаны бирси жанындагъы CVC-кодну, СМС-парольланы да сормайдыла. Ол бары да хыйлачыланы алдауларыды. Алай дагъыда аланы ауларына тюшген эсегиз а, мычымай полициягъа барыгъыз.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: