Республиканы налмасы – Гийбаш кёл

Гийбаш кёл жалпакъ ташланы юслеринде 3145 метр бийикликде орналады, тёгерегин а тау тикле къуршалайдыла. Анга жол Огъары Малкъардан башланады. Чайнашки сууну жагъасы бла 12 километр барылады, жолда отлай тургъан атланы, якланы, булутла тюбюнде учхан къушланы кёрюрге боллукъду. Кёлде сууну тюрсюню ючюн а аны кёк бла тенглешдиредиле.

 Хазырланмагъан адамлагъа тау жолчукъну ётген къыйыныракъ кёрюнюрюкдю, нек дегенде кёлге жууукълашханда ол кётюрлюп тебирейди, топуракъ да агъызылгъанча болады. Алай бу чурумладан ётген къыйналгъанына сокъуранырыкъ тюйюлдю - Гийбаш кёлню республиканы налмасына санаргъа жарарыкъды, деп белгилейдиле КъМР-ни курортла эм туризм министерствосундан.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: