Ток бла жалчытыу ышаннгылы болурча

«Каббалкэнерго» компания энергетика объектлеге ремонт этерге быйылны ал жарымында 119 миллион сом къоратханды. Сау жылгъа уа ол ишлеге 274 миллион сом бёлюнюрюкдю, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

Алай бла сагъынылгъан кезиуде 64 километр ток ызлагъа тынгылы ремонт этилгенди. Специалистле 26,2 километр эски чыбыкъланы, 1320 изоляторну эмда 409 чыпынны алышхандыла. Дагъыда ызла созулгъан тийрелени (битеуда 13 гектар) терекледен бла юлкюледен тазалагъандыла. Трансформатор подстанцияланы оборудованиясын да жангыртхандыла.

Иш заманында этилгени себепли исси кюнледе электрокюч бла жалчытыу тохтамагъанды. Алай дагъыда компанияны специалистлери не тюрлю чурумгъа да хазырдыла. Ала болмазча уа ма алай профилактика халда мадар этедиле.      

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: