Элбрус райондан

Махтаулукъну жоллары бла

Ростовну «Махтаулукъну жоллары – бизни тарыхыбыз» кезиулю жетинчи автопробегин бардыргъанды. Ол Сауутланнган кючле ДНР-де бла ЛНР-де тамамлагъан энчи операциягъа себеплик этиуню белгиси бла эм Кавказ ючюн сермешге 80 жыл толгъанына аталып къуралгъанды. Быйыл анга халкъла аралы деген даража да берилгенди, акциягъа Беларусьну, Луганск эм Донецк Халкъ Республикаланы бла Сербияны келечилери къошулгъандыла. Шимал Кавказда ала 19 шахарда бла 5 регионда болгъандыла.

Автопробегни бардырыугъа себепликни Россейни Тыш къыралланы ишлери жаны бла министерствосу, Россотрудничество, Юг аскер округну командованиясы, Россейни Къорууланыу министерствосунда Жамауат совет, Ростовну къырал университети, Къырал Думаны Сабийлени бла жаш тёлюню патриот эм тин-ниет халда юйретиу комиссиясы этедиле.

Бу кюнледе акцияны келечилери, ала уа отуздан асламдыла, Элбрус районда болгъандыла. Жолоучула Терс-Къолда Минги тауну къоруулай ёлген совет аскерчилени эсгертмелерине гюлле салгъандыла, бир минутну шош туруп, аланы эсгергендиле.

Акъырыныракъ бар – адамны жашауун сакъла

Аллай чакъырыу бла ГИБДД-ны инспекторлары жолда жюрюуню къоркъуусузлугъун ёсдюрюр муратда акция бардыргъандыла. Алагъа себепликни МВД-ны Элбрус районда Жамауат советини келечилери этгендиле.

Акция Минги тауну солуу кесегинде ётдюрюлгенди. Аны борчу курортда жоллада аварияланы санын азайтыу эм туристлени иги танымагъан жерлеринде къыйын болумладан сакълау болгъанды. Инспекторла водительлеге, жаяу жюрюген адамлагъа да жолда жюрюуню жорукъларын бузмау къаллай магъананы тутханын, бир бирге хурмет этерге кереклисин эсгертгендиле. Юлгюге водительле асыры терк баргъанлары эм адамла кеслери да эссизлик этгенлери ючюн къаллай болумла чыкъгъанлары айтылгъанды. Энчи эс сабийлени къоркъуусузлукъларын сакълаугъа бёлюннгенди. Акциягъа къатышханлагъа эсгертиулери бла къагъытла юлешиннгендиле.

Экология акция бардырыллыкъды

Минги тауда «Таза тау – 2022» деген тёрели экология акция ётдюрюллюкдю. Аны республиканы Курортла эм туризм министерствосу, Россейли экология оператор, «Экологистиканы» регионда бёлюмю, «Альпиндустрия» клуб эм талай башха организация къурайдыла.

21 августда Азауда лекцияла, мастер-классла бла интерактив дерсле бардырыллыкъдыла. Лекцияланы «Россейли экология операторну» экспертлери бла Къабарты-Малкъар къырал университетни «Жашил къалауур» организациясыны волонтёрлары берликдиле. Хар сюйген тёрели субботникге къатышаллыкъды, аны кезиуюнде тау этекле жылны ичинде жыйылгъан кир-кипчикден тазаланырыкъдыла. Ол 2018 жылдан бери къуралады, юч уллу субботникни кезиуюнде тау этекледен 50 тонна кир-кипчик чыгъарылгъанды.

 

Анатолий ТЕМИРОВ.
Поделиться: