Жолланы жангыртыуну баш борчха салып

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Регион, муниципал эм жер-жерли магъаналы автомобиль жолланы жангыртыу»  федерал проектни бардырыргъа   къырал бюджетден 300 миллион сом бёлюннгенди. Жууукъ заманда аны хайыры бла онбир жолгъа тынгылы ремонт этилликди.

Проектге кёре,  «Нальчик – Майский» бла «Майский – Октябрьское» регион магъаналы эки жолгъа эм Нальчикде 5 километр чакълы бирде  тогъуз орамгъа къараллыкъды. Ол санда А. Головко атлы орамгъа да. 

Бюгюнлюкде сагъынылгъан участоклада къыстау ишле барадыла. Подряд организацияны келечилери жолланы мурдорларын кючлеп бошап, башха жумушланы тамамлап кюрешедиле. Аны чеклеринде жангы тротуарла, улоула тохтагъан комплексле салынырыкъдыла, эки къат асфальт жайыллыкъды эм башха жумушла да этилликдиле. Саулай алып айтханда, участокла жангы излемлеге келиширча боллукъдула.

Нальчикде Головко атлы орамда да жангыдан асфальт жаярыкъдыла, тротуарланы,  светофорланы, чыракълы чыпынланы, жашил зоналаны, улоула тохтагъан комплекслени, белгилени да жангыртырыкъдыла. 

 Аны бла бирге «Эл жерлени комплекс халда айнытыу» къырал программагъа кёре, Экинчи Чегемде Алакаевла бла Выгонная орамлада  саулай 3,8 километр тенгли бирде «Элит-Строй» подряд организация  тынгылы ремонт этеди. Специалистле  жолну мурдорун кючлеп, жангы тротуар,улоу тохтагъан жерлени майданларын ишлеп бошап, эки къат асфальт салгъандыла.  Жууукъ заманда остановкаланы жатмаларын бла  жорукъланы билдирген  белгилени жарашдырлыкъдыла.
Саулай алып айтханда, сагъынылгъан проектни чеклеринде быйыл 18 километрден асламда Кёнделен, Бабугент,  Урух, Ново-Ивановское, Интернациональное, Анзорей элледе он регион эм тогъуз жер-жерли автомобиль жол жангыртыллыкъды. Бусагъатда программа бла  Черек, Элбрус, Май эм Терк районлада алты километрде  алты объектни  болжалындан алгъа бошаргъа онг табылгъанды.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: