Кавказны юсюнден кертисин билдирирге алланып

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетни тыш къыраллы студентлери бла волонтёрлары   «Россейли Кавказ бла шагъырейлениу» деген   халкъла  аралы ючюнчю  форумгъа къатышхандыла.  Аны КъМКъУ бла МГИМО бирге къурап бардыргъандыла.   Анга Швецияны, Данияны, Венгрияны, Тюркню, Индияны, Тунисни, Иранны, Сирияны, Камерунну, Кот-Д’Ивуарны, Конгону, Гюржюню, Абхазияны, Белоруссияны эм Донбассны келечилери къатышхандыла.
Форумну магъанасы – халкъланы араларында байламлыкъны кючлеудю. Аны ишчи программасына билим бериу, пленар жыйылыула эм жолоучулукъла  киредиле.  Алай бла къонакъла  Малкада атла тутхан заводда болгъандыла, Чегетде Нарзанла талада гара суула ичгендиле,   хычин, айран  бла да  сыйланнгандыла. Жашаргъа уа «Элбрус» пансионатда тохтагъандыла.    
Форумну биринчи кюнюнде республиканы энчилигини эм Кавказны Россей Федерацияны санында магъанасыны юсюнден сёлешиннгенди.   Аны чеклеринде социал-гуманитар институтну таматасыны орунбасары, политика илмуланы кандидаты Аксана Попова семинар бардыргъанды, МГИМО-ну политика теориясыны кафедрасыны тамата преподаватели  Борис Ананьев да  лекция окъугъанды. КъМР-ни Миллет музейини тарых-маданият эксперти  Аксана Гукемух да  республиканы миллетлерини  юслеринден толу хапар билдиргенди. 
Экинчи кюн форумну иши КъМКъУ-гъа кёчюрюлгенди. Мында  студентле   РФ-ни тыш къыралланы ишлери  жаны бла министерствосуну Минеральные Водыде  келечиси   Сергей Нюппа, КъМР-ни жарыкъландырыу эмда илму министри Анзор Езаов, КъМКъУ-ну биринчи проректоруну къуллугъун толтургъан  Вадим Лесев Нальчикни 4-чю номерли  гимназиясыны окъуучулары бла тюбешгендиле. 
- Биз  МГИМО бла 2016 жылдан бери байламлыкъ жюрютебиз. Тыш къыраллы студентле уа университетде   1960 жылланы орталарындан бери окъуйдула. Бюгюнлюкде вузда  40 къыралны келечиси билим алады. Саулай алып айтханда, студентлени он проценти тышындан келгенледиле,- дегенди  Вадим Лесев.  
Сергей Нюппа уа узакъ болжаллы байламлыкъланы жаш адамладан иги киши къурамазлыгъын  белгилегенди.  «Жаш тёлю политика бюгюнлюкде энчи  магъананы тутады. Жаш адамланы араларында билимли, тири эм уллу  патриот сезимлери болгъан  инсанла кёпдюле», – деп къошханды ол. 
Конференцияны къурауну, аны борчларыны эм жетишимлерини юсюнден а Къырал Думаны депутаты Анатолий Бифовну  болушлукъчусу, КъМКъУ-ну келечиси Аслан Каскулов хапарлагъанды. Ол бу жол форумгъа   студентлеринден  башха,  тыш къыралладан энчи инсанла  къатышханларын да чертгенди. Алай эсе уа, байламлыкъланы кючлеуню кёпле кюсейдиле, деп да къошханды. 
- Бизни баш борчубуз тыш къыралланы асламысына Кавказны керти ариу бетин ачыкъларгъады.Биринчи заманда форумгъа къатышыргъа сюйгенлерин 35 къырал билдиргенди. Болсада кёпле, чырмаула этилип, келалмагъандыла. Ол шарт жарсытса да, байламлыкъны бузарча тюйюлдю, – деп къошханды Аслан Каскулов.
Иранны, Белоруссияны эм Донбассны делегациялары да  КъМР-ни  Башчысына ол, аланы письмоларына эс буруп, тийишли халда тюберча мадар этгенине ыразылыкъларын билдиргендиле. 
Нальчикни 4-чю номерли гимназиясыны таматасы   Римма Нагоева уа дипломат классланы юслеринден айтханды. Ол бюгюнлюкде уллу жетишимлеринден бирине «Кавказская модель ООН | Очаг Мира» проектни санагъанды.  
 МГИМО-ну келечилери да халкъла аралы байламлыкъланы айнытырча къаллай проектле бла кюрешгенлерин билдиргендиле. Форумну пленар кесегинде хар къыралдан биреулен сёлеширге онг тапханды.  Ала Къабарты-Малкъаргъа бюсюрегенлерин да чертип айтхандыла. 
Ызы бла КъМКъУ-ну жыр-тепсеу «Амикс», «Горцы Кавказа» эм «Студенческая весна» къауумларыны артистлери   концерт бардырып жыйылгъанланы кёллерин алгъандыла.  
Форумну ахыр кюнюнде уа анга къатышханланы кечеги  Нальчик бла шагъырейлендиргендиле. 

Магометланы Сулейман хазырлагъанды.
Поделиться: