Тамблагъы кюннге – таукел атламла бла

Бусагъатда жашла бла къызла школланы тауусуп, уллу жашауну кенг жолуна атлана, кеслерине усталыкъ сайлап, бийик окъуу юйлеге, колледжлеге кирген кезиу болгъанын барыбыз да билебиз. Июльда алагъа документлени алгъан комиссияла кеслерини ишлерин башлагъандыла. Биз да бюгюнлюкде жаш тёлюге не зат сейир болгъанын, ала не ыз бла барыргъа талпыннганларын билир акъылда, аланы бир къауумундан аны соргъанбыз.

 Сёз ючюн, Занкишиланы Марат Огъары Жемталаданды. Ол мында Чубакъланы Алий атлы мектепни жетишимли тауусханды. Къабарты-Малкъар къырал университетни къурулуш, архитектура эмда дизайн институтуну  «архитектура» ызын сайлагъанды. Ол къурулуш бла байламлы усталыкъла не заманда да жашауда керекли болгъанлай турлукъларын айтады. Кеси да бу жолну аны ючюн айыргъанын жашырмайды.
Алай эсе да, анга башха-башха эмда тюрлю-тюрлю кёрюмдюлери къарагъан кёзню къууандыргъан мекямла сейирдиле. Ол бош заманында сурат ишлерге да  сюеди. Усталыгъы бла байламлы жамауатха жарарча инсан болургъа, адамла аны хунерин багъалагъан профессионал даражагъа  жетерге талпынады.
Дагъыда кесибизни университетибизге кирип, анда билим алыргъа сюйгенледен бири Геграланы Алинады. Ол Кенжени жыйырманчы номерли школун айырмалы тауусханды. Бир къырал экзаменлерини барысындан  да бирге 192 балл алгъанды. Ол а ахшы кёрюмдюдю.
Алина КъМКъУ-ну химия-биология факультетине кирирге бергенди къагъытларын. Аны «геоэкология» ызын сайлагъанды. Бакалавриатны тауусуп, магистратурагъа барыр муратдады. Усталыкъны юсюнден айтхан заманда уа, ол туризм неда къонакъ юйле жаны бла ишлерге, огъесе мектепде устаз болургъа да  угъай демейди.  Къалай болса да, ишсиз къалмазлыгъына ышанады. Бу факультетни айыра туруп ол мында къаллай дерслени  берликлерине да эс бургъанды. Географияны бла ингилиз тилни  анда окъутурукъларына да къууаннганды. Нек дегенде, Алина жолоучулукъну жаратады. Анга бирси халкъланы, маданиятлары, тиллери, жашау турмушлары, адеп-къылыкълары сейирдиле.
Бош заманында уа тыш къыраллы тиллеге юйренеди. Ингилизча иги ангылайды эмда сёлешеди. Аны теренирек билир муратда ол жаны бла къошакъ халда окъутхан академиягъа да жюрюйдю. Мындан арысында немис, француз эмда шаркъ тиллеге тюшюнюр умутдады.
Къурманланы Венера уа Яникойну Байсолтанланы Алим атлы мектебин тауусханды. Ол КъМКъУ-ну медицина колледжине окъуугъа кирирге сюеди. Аны  тауусуп, фельдшер болур акъылдады. Бу жолну адамланы болушлугъун тийдирирге талпыннганы ючюн  сайлагъанды.
Венера медицинаны жолун айыргъанла келир заманда  ишсиз къалмазлыкъларына ышанады. Алай эсе да, аны жюрегинги излеми бла сайлар кереклисин толусунлай ангылайды. Ансыз  адам тутхан жумушун тынгылы эталмазлыгъын, усталыгъында жетишимли да болмазлыгъын айтады.
Ол, медицинагъа жораланнганладан сора да, суратлау адабият чыгъармаланы окъургъа сюеди. Бир жанындан къарагъанда, жаш тёлю кесине усталыкъны саулукъ сакълау бла байламлы асламыракъ сайлагъанча кёрюнсе да, жашларыбыз бла къызларыбыз бюгюннгю жашауну излегенлерине келишген  башха хунерлилени айыргъанларын да кёребиз. Кертиди, жаш адам алыкъа школну энди  тауусхан чагъында келир заманда кесини не тюрлю иш бла кюреширигин толусунлай билип,  ангылап да къоялмайды.
Къалай-алай эсе да, биз сайлаулары аланы алдамазын, алгъа таукел барырларын эм хар жерде да жетишимли болурларын тежейбиз. Къайда ишлеселе, окъусала да, кеслерини, аны бла бирге уа миллетлерини атын да айтдыра, аланы ёсдюргенлени, юйретгенлени да кёллерин кётюргенлей турлукъларына ышанабыз.

Мокъаланы Зухура.
Поделиться: