Жюреги излеген жол бла барады

Зольск районну сабийлеге къошакъ билим берген арасыны краеведениядан, инжиле бла, тузлу тылы бла да абериле ишлеуден юйретген педагогу Узеланы Биясланны къызы Лейля быллай махкемелени арасында эрттеден да тёрели болгъан «Сердце отдаю детям!» деген Битеуроссей конкурсха анда ишлегенли бери да къатышханлай келеди. Алай бла 2017 жылда окъуна сагъынылгъан эришиуню район урумунда – биринчи, республикалы кезиуюнде уа ючюнчю жерге тийишли болгъанды. Окъутууда энди урунуп тебиреген устазны аллай жетишими уа аны кесин, араны эмда районну билим бериу управлениясыны башчыларын кёллендирген эди.

 

Былтыр да къатышханды ол бу конкурсха «Краеведение» номинацияда. Алты-жетижыллыкъ сабийлеге «Деменгили къаягъа элтген аууз» деген ат бла дерсни программасын жарашдырып, алагъа Минги тауну тийресини, малкъар халкъны жашау турмушуну, малчылыкъны, къол усталыкъны юсюнден да хапарлагъанды. Андан сора да, жер-суу атланы къалай къуралгъанларыны (этимологияларыны) юсюнден билдиргенди; аланы уа ол ёз тилибиз бла байламлыкъда кёргюзтгенди къурамларын.

Алай бла бу жол да конкурсну район урумунда – биринчи, регион кезиуюнде уа экинчи жерни алгъанды эмда араны директору Тамара Бабугоеваны жанындан, билим бериу управлениядан да ыразылыкъгъа тийишли болгъанды. Толу юйдегини – юч жашны бла бир къызны аналары окъутууда ишлегенли уа алай кёп заман да озмагъанын эсге алсакъ, аны профессионал хазырлыгъына хурмет этеригинг келеди.

Узеланы къызлары кеси Хабазны орта школун жетишимли бошагъанындан сора Пятигорскда юс кийим тигерге эм бичерге юйретген техникумда билим алгъанды. Усталыгъына кёре жигер болгъаны ючюн а Болгарияда «Солнечный берег» курортда солурча путёвка бла да саугъаланнган эди.

Баям, адамны хунери болса, ол, эртте-кеч демей, жашауда кесини жолун ызлайды. Белгилиди таулу тиширыуланы къолдан чемерликлери, кимден да ариу эшиу эшгенлери. Ма ол шарт Лейляны къадарына да тюрлениуле кийиргенди.

Аны тёрт сабийи да мектепни тауусханларындан сора, алагъа андан сора билим алдырыр акъыл бла, юйюр барысы да Саратов областьны Новоузенск шахарына кёчюп, анда бир ненча жылны жашагъандыла. Хар ким бирер жерге кетип, ана юйде кеси къала, артда уа бош тургъандан эсе машина жюрютюрге юйренейим деп акъыл этеди. Кёп да бармай водитель удостоверение къоллу болады. Аны себепли бюгюнлюкде юйюрю саугъалагъан машинаны ким да юлгю алырча, алай тап жюрютеди.

Аны бла чекленмей, тиширыу сабийледен кичиси окъууну тауусхунчу кеси да билим алаллыгъын тергеп, сагъынылгъан шахарны агротехнология техникумуна киреди. Бир жол а анда устаз къолугъуз бла бир зат этип келигиз деп, аллай юй иш береди. Анга уа ол къыйын болмагъанды.

Кичиге, абаданнга да жарарыкъ чындайла эшип келтиреди. Аланы уа шахарны кюнюн белгилеу бла байламлы къуралгъан уллу кёрмючге да элтедиле. Андан сора да, таулу жюн чындайла конкурсда хорлайдыла.

Сагъынылгъан кёрмючде Новоузенскни Сабийлени хунерлиликлерин айнытхан арасыны келечилери аланы кёрюп, Лейляны кеслерине ишлерге чакъырадыла. Алай бла башланнганды аны къошакъ билим бериуге жолу. Анда кружокну да бардыра, окъууун энчи жарашдырылгъан форматха тийишлиликде тауусады. Интернетни болушлугъу бла инжилени хайырланып да кёп зат этерге тюшюнеди. Алай бла кичилени эки кружокда юйретип тебирейди. Анда аслам кере грамотала, дипломла, премияла бла да саугъаланнганды.

Огъарыда белгилегенибизча, республикагъа къайтып, мында къошакъ билим бериуге юлюшюн къошханлы уа беш жыл толгъанды. Ол аны эрттеден бери жюреги кюсеп тургъан жолу болгъанын ангылагъан тиширыу, билимин ёсдюрюп, педагог диплом да алгъанды.

Айхай да, таулулада эше билмеген хазна жокъду. Хабазда, Кичибалыкъда сабийчиклени уа ол инжилени эмда тузлу тылыны хайырланып, белгилегенибизча, омакъ затла этерге юйретеди. «Солуу кюнле болмасала, къалай иги эди. Биз къуруда бу кружоклагъа жюрюп турургъа сюебиз», - деген окъуучула, аланы ыспас этген ата-аналары Лейля Бияслановнаны ишлерге, жангы амалланы излерге бютюн кёллендиредиле.

Ёз юйюрюн алып айтсакъ, сабийлери барысы да экинчи бийик билим да алгъандыла, юйюрле да ёсдюредиле. Огъурлу ынна уа аладан туугъанчыкълагъа къууана, къадарына шукур эте жашайды. Атасы Бияслан а жаланда элни угъай, районну жамауаты сый, хурмет берген акъсакъал болгъанды. Аллай аппаны къолунда ёсгенле уа терс жолгъа бармазлыкълары баямды.

Бюгюнлюкде къайсы бирибиз да: «Иш жокъду, билимден да хайыр чыкъмайды», – дерге ёчбюз. Алай а, юйюрюн ёсдюрюп, окъутуп, аланы аягъы юслерине салгъанындан сора, кеси да билим алып, анга кёре жумуш да табып, жетишимли да болгъан ариу, сюйдюмлю тиширыуну кёре, ёзюн мёхелликге хорлатмагъан адамгъа не заманда да насыплы болургъа, жашаугъа сюйюнюрге, жюреги излеген жолну табаргъа онг барлыгъына ийнанырыгъынг келеди.

Трамланы Зухура.
Поделиться: