Саулукълары осал эсе да, башхаладан кем болмагъанларын ангыларча

Августда КъМР-де саулукъларына  кёре чекленнген онглары  болгъан сабийлеге себепликге «Биз башхабыз. Алай тенгбиз» деген проект  толтурулуп башларыкъды. Ол 2022 жылда Шимал-Кавказ федерал округда жаш тёлю проектлени конкурсунда грант къытханды. Аны Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентство КъМР-ни Жарыкъландырыу эм илму министерствосуну болушлугъу бла къурагъанын айтырчады.  

Проектни автору Нальчик шахарны администрациясыны келечиси Астемир Ивазовду. Аны баш мураты 10-16 жыл санда сабийлени (саулукъларына кёре чекленнген онглары болгъанланы)  жамауат жашаугъа сингдириудю.

-  Бу ишни чеклеринде «Ладья» клубда шахматладан эришиуле къураллыкъдыла. Анга  федерал эм регион аралы эришиулеге къатышхан  гроссмейстерле эмда тренерле чакъырыллыкъдыла. Андан сора да, Нальчикни интернатларында сабийлени сынауларын, билимлерин айнытыу жаны бла оюнла бардырыргъа мурат да барды. Ахырында уа Чирик кёллеге жолоучулукъ къураллыкъды, - дегенди бизге Астемир.

Аны акъылына кёре, проектни жашауда бардырыу спортну адамны жашауунда магъанасын ачыкъларыкъды, аны бла бирге уа сабийлени шахматлагъа сейирлерин къозгъарыкъды.  Анга аурумагъан жашла бла къызла къатышханлары уа ёсюп келген тёлюню тёзюмлюлюкге, чомартлыкъгъа юйретиригине да ышанады ол.

- Проект ауруула къыйнагъан сабийлеге ала башхаладан кем болмагъанларын ангыларгъа болушурукъду деп ийнанама. Алай бла къарыуларын, онгларын, фахмуларын ачыкълаяллыкъдыла, кеслерине ийнанып тебирерикдиле, - дегенди Ивазов.

Проектни жашауда бардырыугъа алты адам къатышады, аланы арасында шахматладан тренер, тюрлю-тюрлю эришиуледе хорлагъан Руслан Кудаев, тиширыуланы арасында КъМР-ни шахматладан чемпиону,  Европаны спортну бу тюрлюсюнден бирликде доммакъ майдалны хорлагъан, башха даражалы эришиулени лауреаты    Фатима Шахмурзова да.

Проект 2022 жылда августдан 2023 жылда мартха дери кезиуде толтуруллукъду.

Басмагъа Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: