Донбассдан келген гимнасткала эришиулеге хазырланадыла

Апрельде Нальчикде солуп кетген Донбассдан келген сабийле бюгюнлюкде Пятигорскда  художестволу гимнастикадан Битеуроссей эришиулеге хазырланадыла. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан билдиргендиле.

 Жаш спортчула, «Радуга» сабий реабилитация арада тургъанларында, Къабарты-Малкъаргъа ишчи жолоучулукъ бла келген РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Юрий Чайкагъа Донецк шахарда болум бла байламлы художестволу гимнастикадан жарауларын тохтатыргъа тюшгенлерин айтхан эдиле. Ол кезиуде юйрениулени андан ары бардырыргъа келишгендиле, Юрий Чайка россейли спортчуланы Пятигорскда боллукъ сборларына донбассчы къызла да къатышырыкъларына себеплик этеригин айтханды.

Бу кюнледе Донбассдан ары 11 къыз келгенди. Тюнене алагъа полпред Пятигорскну 31 номерли спорт жаны бла терен юйретген школунда тюбегенди. Анда Россейни художестволу гимнастикадан жыйымдыкъ командасы бла  Донецк халкъ  республикадан келген спортчула бирге жарау этедиле. Юрий Чайка къонакъда тургъан жаш спортчулагъа эсде къаллыкъ саугъала эм фитнес-браслетле бла жарау этерге керекли затла да бергенди.

«Юйрениулени кезиуюнде бардырыргъа онг болмагъаны, сёзсюз, жаш спортчуланы ёсюулерине тыйгъыч салады. Ол себепден ала сборлагъа  кеслери тенгли къызла бла, аланы ичинде уа дунияны эм Европаны чемпионкалары да бардыла, жарау этерге чакъырылгъанларына бек къууаннгандыла», - дегенди ДНР-ни художестволу гимнастикадан  федерациясыны президенти Ирина Пушилина.

ДНР-ни художестволу гимнастикадан  федерациясы бир жыл бла жарым алгъа къуралгъанды. Ол кезиуню ичинде ала Россей Федерацияда бардырылгъан тюрлю-тюрлю эришиуледе ахшы жетишимле болдургъандыла. Жууукъ заманда Донбассда художестволу гимнастика жаны бла биринчи ара къураргъа мурат барды.

Бюгюнлюкде россейли спортчула Минскде бардырыллыкъ эришиулеге хазырлана турадыла. Бирге жыйылып къуралгъан сборла Пятигорскда июльну ортасына дери барлыкъдыла.   

Бизни корр.

  

Поделиться: