Энергокючге бла кёк отлукъгъа тёлеулени юсюнден

КъМР-ниТарифле эм жашау журт надзор жаны бла къырал комитетини  2021 жылда 28 декабрьде 279-чу буйругъуна кёре, быйыл  биринчи июньдан башлап  электрокюч ючюн тарифлеге къошуллукъду.  Анга кёре,  шахарлада бла элледе жашагъанла    1кВт сагъат ток ючюн  4,35 сом тёлерикдиле. Ол себепден «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» хайырланнган электрокюч ючюн эсеплеген приборланы показаниялары бла сагъынылгъан кезиуге тёлерге чакъырады. Ызы бла андан сора ойналгъан сагъатла   жангы тариф  бла тергелликдиле. 

Тёлеулени къыйналмай  «Россети Северный Кавказ» биригиуню телефонлада «Свет онлайн»   приложениясы бла тамамларгъа онг барды.  Ол санда эсеплеген приборну показанияларын компаниягъа жиберирге,  борчуну юсюнден эм башха заманлада тёлеуле да къачан этилгенлерин  билирге жарайды.  Интернет бла кюреше билмегенле уа почтаны бёлюмлеринде эм энергокюч компанияны офислеринде комисиясыз тёлерге боллукъдула.

Кёк отлукъну юсюнден айтханда да,  быйыл  биринчи июльдан башлап хайырланылгъан газ ючюн тёлеулени абонентни  «Энчи кабинетинде» эм  «Газпром межрегионгаз» компанияны офислеринде  комиссиясыз тёлерге онг барды. Болсада    Сбербанк, Почта России, бир информация-расчёт араны эм башха финанс структураланы себеплиги бла тёлеген аланы тарифлерине тийишлиликде комиссия берирге тюшерикди.  

Эсге сала айтсакъ,  республиканы  районларында  «Газпром межрегионгаз» биригиуню офислери ишлейдиле. Алада тёлеуле этгенлеринден сора да, бир тюрлю соруу болгъан специалистледен соруп билирге боллукъду.

Бизни корр.
Поделиться: