Ёртенлени асламысын сылтауу-адамны сансызлыгъы

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла  эмда экология жаны бла министерствосу жай кюнледе жамауатха бютюн сакъ болургъа,  агъачда эм анга жууукъ жерледе  къургъакъ бутакъланы, къауданны эм башха затланы да кюйдюрюрге жарамагъанын эсге салады.  Аны сылтауу бла агъачда  ёртен къуралып, битимлеге эм жаныуарлагъа да  уллу заран салыргъа боллукъду.  

Бузукълукъ этгенле  административ  жууапха тартылып, иги кесек тазир тёлерге тюшерикдиле.  Аны ёлчеми энчи адамгъа - 15-30 минг, къуллукъчугъа – 20-50 эм организациягъа -100-400 минг сомгъа жетеди.   

Специалистле айтханларыча, агъачда ёртенлени кёбюсю адамны хатасындан боладыла. Ол ёчюлмеген  тютюнню хатасындан окъуна башланыргъа боллукъду.  Аны бла байламлы кийирилген тюзетиулени хайыры бла   административ бузукъланы  азайтыргъа онг табылыр деп ышаныулукъ барды.  

Эсге сала айтсакъ, ёртенни эслеген инсан созмай республикада диспетчер службагъа бу телефон номерлеге сёлешип билдирирге керекди: 8(8662) 97-38-76 неда  8-800-100-94-00.

Бизни корр.
Поделиться: