Сынауланы эсеплери ышандырадыла

Орус тилден Бир къырал экзаменни саулай да республикада 4420 адам бергенди. Сынаула эки кюнню ичинде бардырылгъандыла. Сексен баллдан жюзге дери 950 окъуучу тийишли болгъанды. Быйыл бу предметден ЭГЕ-де эм бийик баллны уа онеки жаш бла къыз алгъандыла. Аланы арасында жетеулен Нальчикни школларындандыла, андан къалгъанлары уа Яникой, Хатуей, Огъары Куркужин элледен эмда Нарткъаладандыла.

Химиядан экзамен а 26 майда озгъанды эмда анга битеу да къыралдан 77 мингден аслам выпускник къатышханды. Аладан онеки минг адам 81-100 балл эсепге жазгъандыла ишлерин. Жюз балл алгъанланы саны 664 адамды. Алай бла, бу предметден орталыкъ баллны эсеби 54,3 болгъанды. Сёз ючюн, республикада 95 баллны химиядан «Кюн шахар» сабий чыгъармачылыкъ академияны хунерли сабийлеге лицейин тауусхан Ляна Шериева алгъанды.

Орус литератураны уа быйыл 42 мингден аслам сайлагъанды (къыралда). Бу предметден ЕГЭ-де жюз баллгъа сегиз минг чакълы окъуучу тийишли болгъанды. Бийик балл алгъанлагъа уа 1072 выпускник саналгъандыла. Аланы арасында Тырныауузну бешинчи номерли гимназиясын тауусхан Жанатайланы Азинат да барды. Ол сынауну 96 баллгъа бергенди. Бу предметден орталыкъ балл а 60-ха жетгенди.

Сабийле аслам халда сайлагъан а – ол обществознаниядан ЕГЭ-ди. Аны да ангыларгъа боллукъду. Бу предметден эсепле къыралыбызны аслам вузунда изленедиле.

Къабарты-Малкъарда обществознанияны 1800 адам бергенди. Андан жюз баллгъа уа жаланда экеулен тийишли болгъандыла.

Аладан бири Кристина Кизиловады. Ол Майский шахарны бешинчи номерли школун тауусханды. Андан сора да, къызчыкъ тарыхдан да 100 балл алгъанды.

Экинчи уа Нальчикни биринчи номерли гимназиясыны окъуучусу Тэона Тлизамовады.

Тарыхдан сынаугъа уа республикада 997  адам къатышханды. Мында да жаланда экеулен жазгъандыла ишлерин жюз баллгъа. Аладан бири Алина Шибзуховады.

Алина дагъыда орус тилден да эм бийик эсепни алгъанланы санындады. Алай бла ол быйыл Къабарты-Малкъарда эки экзаменден 200 балл алгъан биринчи выпускник болгъанды. Къызчыкъ Нарткъаланы ючюнчю номерли мектебин тауусханды. Экинчи уа биз огъарыда сагъыннган Кристина Кизиловады (тарых бла обществознание).

Сабийле алыкъа тыш къыраллы тилледен, биологиядан, информатикадан дегенча предметледен эсеплерин сакълап турадыла. Жетишимлерибизни санына, сёз ючюн, Яникойну Байсолтанланы Алим атлы битеулю билим берген школуну окъуучусу Гыжгыланы Салима орус тилден 100 балл алгъанды, дагъыда къошулур деп, биз да ышанабыз.

Мокъаланы Зухура.
Поделиться: