Битеуроссей эришиулеге къатышырыкъдыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчик шахарда женгил атлетикадан «Шиповка юных» деген ачыкъ биринчилиги ётгенди. Ол 2007-2012 жыллада туугъан спортчуланы араларында бардырылгъанды. Анда Нальчикден, Баксанёнокдан, Урвандан эм Теркден 100-ден аслам спортчу кеслерин сынагъандыла.

Алай кеслерини жыл сан къауумларында хорлагъанланы араларында Диана Кодзокова, Самира Наурузова, Роксана Бахова, Идар Жиляев, Саид Мамиков, Ренат Кажешев болгъандыла. Кристина Мамикова, Злата Гурзиева, Самира Кержинова, Руслан Шублаков, Асланбек Бжахов, Алихан Калмыков экинчилени санындадыла. «Доммакъны» уа Улбашланы Таира, Ахметланы Амирхан, Залина Шакова, Самия Мусаева, Мурат Кодзоков эм Салим Абазов   алгъандыла.

Бу эришиулени эсеплерине кёре биринчи жерге чыкъгъанла сентябрьде Адлер шахарда бырдырыллыкъ битеуроссей эришиулеге къатышырыкъдыла.

Додуланы Мадина.
Поделиться: