Команда эришиуледе ючюнчю жерни алгъандыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Калуга шахарда тхэквондодан XI жай спартакиаданы ахыр кесеги ётгенди. Ол Россейни окъуучуларыны араларында бардырылгъанды. Ары къыралыбызны къыркъ тёрт регионундан 300-ге жууукъ спорчу къатышханды.

Биринчилени араларында Кантемир Бицуев (45 кг.) болгъанды.

Рузана Каблахова (59 кг.), Ахметланы Дамир (59 кг.) бла Ахметланы Борис (+ 78 кг.) ючюнчюлени санындадыла.

Команда эришиуледе Къабарты- Малкъарны жыйымдыгъы ючюнчю жерге чыкъгъандыла. Аланы санында Милана Бекулова, Рузана Каблахова, Ахметланы Дамир эм Ислам Шокуев болгъандыла.

Спортчула тренер Ахметланы Амирде, Резуан Бжениковда жарау этедиле.

Додуланы Мадина.
Поделиться: