Ахшы хорламла

Бу кюнледе Чегем шахарда боксдан «Халкъланы шуёхлукълары» деген регион турнир бардырылгъанды.  Аны эсеплерине кёре биринчи жерге Гюлюйланы Къууанч тийишли болгъанды. Экинчи жерни Мусукланы Самат, Улбашланы Ислам, Хочуланы Шамиль, Зокаланы Азамат алгъандыла.

Спортчула тренер Къартлыкъланы Ибрагимде жарау этедиле.

 

Додуланы Мадина.
Поделиться: