Абаданлагъа бла иш табалмагъанлагъа – жангы усталыкъла

«Иш бла жалчытыугъа себеплик» федерал проектге тийишлиликде, къошакъ билим бериу программала бардырыладыла, бу жумушха республиканы колледжлери барысы да къатышадыла, деп билдириледи Курортла эм туризм министерствону телеграмында. 

Проект 50 жылдан абаданлагъа, декрет отпускада тиширыулагъа, иш табалмагъанлары бла байламлы тийишли службалада эсепде тургъанлагъа неда ишсиз къалыргъа къоркъуу чыкъгъан адамлагъа себепликге жарашдырылгъанды. Аны бла хайырланыр ючюн, Иш бла жалчытыуну жер-жерли араларына заявка иерге керекди.

Колледжледе 12 жаны бла юйретедиле, аны бошагъанлагъа усталыкъ алгъанларыны неда квалификацияларын ёсдюргенлерини юсюнден документле  берилликдиле. 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: