Агъач мотоцикл

1885 жылда ноябрь айны ал кюнлеринден биринде Германияда Бад-Каннштат шахардан Унтертюркхайм шахар таба Адольф Даймлер къурагъан биринчи мотоцикл къызынып тебирейди. Айтханларына кёре, бу зат ары дери бир да болмагъанча алай терк бара эди – бир сагъатха онеки километр къызыулукъ бла. Анга мотоцикл деп да айтырча тюйюл эди. Мотору болгъан велосипед десе тюзюрек болур. Тёммеги, чархлары да агъачдан ишленнген. Чархлары уа эки угъай, тёрт окъуна эдиле. Кеслери да къанжал бла тышланып. Аланы саны уа тёрт нек эди десегиз, конструктор велосипедде окъуна жюрюй билмегени ючюн. Аны себепли биринчи мотоцикл ары-бери аумай барырча, аны эки жанындан энтта да биршер чарх къошаргъа тюшгенди.

Аны шинтигини тюбюнде орналгъан моторну кючю артыкъ доюн болмагъанды; атны кючю бла тенглешдиргенде, аны жарымы тенгли эди. Отлукъну орунуна уа бензин неда чыракъ суу хайырланылгъанды. Аны къабындырырча багъыр таякъчыкъны от бла къыздырыргъа керек эди. Ызы бла ол отлукъну къабындыргъанды. Башха бир тюрлю тыйгъыч болмаса, агъач мотоциклни ишлетип башларгъа бир минут керек эди.

Алай бла, биринчи мотоцикл хазна абериге жарамазлыкъ болгъан эсе да, быллай техниканы къурауну мурдорун а ол салгъанды. Конструкторну атасы Готлиб Даймлер анга патент алгъанлыкъгъа, бу затха сурам боллукъ тюйюлдю деп, аны заводда чыгъарып башларгъа артыкъ ашыкъмагъанды. Жашы уа, агъачдан бла темирден ишленнген, аны себепли жумушакълыкъ деген къаты бла да озмагъан мотоциклде бир кере учуп кёргенинден сора быллай «сюек ууатыучугъа» мындан арысында арталлыда олтурлукъ тюйюлме, деп къойгъанды.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: