Казбек Коков жаш тёлюню ишлери жаны бла министрге борчла салгъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бу кюнледе къуллукъгъа салыннган Къабарты-Малкъар Республиканы жаш тёлюню ишлери жаны бла министр  Азамат Люев бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.

 Республиканы оноучусу жангы министр бла жаш тёлю политика болумну сюзгенди эм къауум борч салгъанды, ол санда узакъгъа созулмагъан кезиуде тамамланырыкъ ишлени юсюнден.

Казбек Коков Азамат Люевха жууукъ заманлада шёндюгюлю жаш тёлю инфраструктураны къурау бла байламы процессге  тири къатышыргъа буюргъанды. «Республикада жаш тёлюню айнытыу жаны бла къуралгъан битеу институтла ишлейдиле эм кёрюмдюлери да бардыла. Бюгюнлюкде, къыралны къыйын кезиуюнде окъуна, Къабарты-Малкъарны жаш тёлюсю къыралыбызны айнытыргъа алланыпды, адамланы аралырында тохташдырылгъан тёрели адетлени жюрютедиле. Ол, республикада къуралгъан системаны хайырынданды, деп алай къарайма. Болсада, заман жеринде турмайды, биз аны излемлерине кёре аллай амалланы къурай барыргъа керекбиз».

Республиканы оноучусу жаш тёлюню ишлери жаны бла жангы ведомстваны оноучусуна къыйматлы структураны къураргъа, бир ниетли профессионал команданы жыйяргъа эм Россейни жаш тёлюню ишлери жаны бла агентствосу бла,  «Россия-онгла берген къыралды» деген биригиу бла, Стратегиялы башламчылыкъланы агентствосу бла, регион министерстволаны эм муниципал къуралыуланы жаш тёлюню ишлери бла байламлы бёлюмлери бла байламлыкъланы тийишлисича тохташдырыргъа буюргъанды.

«Жаш тёлю бла ишлеуню хар бёлюмде да бардырыргъа керекди. Эл мюлкде, билим бериуде, маданиятда, спортда, бизнесде, жаш тёлюню сейирлери болгъан хар жерде. Сиз къырал власть органла бла къыйматлы ишлерге керексиз», - дегенди Казбек Коков.

Жаш тёлю бла ишлегенде миллет проектлени эм федерал программаланы чеклеринде къуралгъан майданланы, ол санда маданият юйлени, спорт объектлени, волонтер араланы, ишлеп тургъан жаш тёлю жаны бла биригиулени хайырланыргъа керекди.

Республиканы Башчысы бюгюнлюкде хайырланмай тургъан бир санаторийни мурдорунда, анда корпоративный университет боллукъду, жаш тёлюню айнытыу жаны бла чыгъармачылыкъ ара эм жаш тёлю ресурс ара къураргъа кереклсин билдиргенди.

 Казбек Коков артыкъда бек жаш тёлюню юйретиуде алагъа тёрели адетлени юсюнден билдирирге, тюз ниетлини сингдирирге, экстремизмни идеологиясына эм миллетчиликге къажау турургъа кереклисини тынгылы айтханды.

 «Биз жаш тёлюге тюз ниетлени магъаналарын ангылатхан тынгылы системаны къураргъа керекбиз»,- деп чертгенди республиканы оноучусу.

Башчы жангы министрге жууукъ беш жылгъа жаш тёлю политика жаны бла битеу хар нени да эсеге алып, комплексли республикалы программаны жарашдырыргъа буюргъанды. Ол прогрмма салыннган борчланы тамамларгъа, муратлагъа жетер кёрюмдюлени эм бардырылгъан ишге белгилени кёргюзтюрге керекди. «Борчла эм муратла белгилидиле, чырмаусуз эм чайкъалмагъанлай ишге кириширге керекди. Бизни жаныбыздан не керек эсе да болушлукъ берилликди», - дегенди Казбек Коков жангы министр бла тюбешиуню ахырында, деп билдиреди КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

   Бизни корр.

Поделиться: