Сабий клиника больница тынгылы жангыртылынады

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков сабий клиника больницаны жокълагъанды, анда бусагъатда тынгылы ремонт бардырылады. КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов бла РДКБ-ны тамата врачы Мадина Кашежева махкемени эм педиатрия службаны айнытыу планланы юслеринден хапарлагъандыла.

Ремонт ишле шёндю 1-чи номерли корпусну мурдорунда бардырыладыла, анга 5 юч этажлы эм 2 бир этажлы блок, дагъыда аш-суу бёлюм эм гараж киредиле. 13 минг квадрат метр юй баш, терезеле, эшикле, жылыу эм энергетика коммуникацияла алышындырыллыкъдыла, тыш жанында тюрлениуле да боллукъдула. Корпусну юч кесегинде да ишле кёп къалмагъанлай ахырына жетгендиле. 

Аслам ишле больницаны экинчи корпусунда тамамланадыла, анда операция блок орналыпды. Мында жангы шёндюгюлю излемлеге келишген вентиляция салыннганды, битеу инженер коммуникацияла, от тюшгенде белги берген ызла жангыртылгъандыла, жангы плитка салыннганды.

Хирургия стационарны шёндюгюлю излемлеге келишген КТ эм МРТ кабинетлери бла кесини приём бёлюмю къураллыкъды. Стационарда 25 жатхан жерге кёбюрек боллукъду, бет, сюек-жаякъ бёлюм да ишлерикди. Больницаны мурдорунда сабий нефрология, дагъыда реабилитация эм офтальмология бёлюмле къураллыкъдыла.

Махкемени материал-техника мурдорун кючлендириу, аны шёндюгюлю хирургия эм диагностика оборудование бла жалчытыу специализированный, ол санда бийик технологиялы медицина болушлукъну сингдирирге онг берликди. Клиника-диагностика бёлюмню онглары да кенгертилликдиле, аны мурдорунда кючлю микробиологиялы лаборатория къураллыкъды. Аны хайырындан микроорганизмлени антибиотиклеге чыдамлылыкъларына терк къараргъа амал табыллыкъды. Аллай лаборатория тинтиуле  ауур халлы саусузлагъа къарагъанда бек магъаналыдыла, препаратны жараулулугъуна кёре багъыу къуралгъанда.

Реанимация бёлюмню къатында санитар авиациягъа деп вертолёт майдан къураллыкъды. Ауур халлы саусузла Къабарты-Малкъарны катастрофала медицина арасыны вертолётунда больницагъа мычымай жетдирилликдиле.

Сабий саулукъ сакълау учрежденияны жангыртыу РФ-ни Правительствосуну болушлугъу бла бардырылады. Республикалы бюджетни ырысхысына больницаны тийреси тапландырыллыкъды. Ремонт ишле 2022 жылны ахырына дери тамамланып бошаллыкъдыла. 

Республикалы сабий клиника больница СКФО-да сабийлеге бийик даражалы медицина болушлукъ тапдырыу жаны бла кёп профильли уллу медицина араладан бири боллукъду. Эсигизге салайыкъ, РДКБ сабийлеге медицина болушлукъ тапдырыу жаны бла республиканы саулукъ сакълаууну баш учреждениясыды, аны мурдорунда бусагъатда педиатрия служба ишлейди. Медицина махкемеде болушлукъну 20 профиль ызда бередиле, жыл сайын мында Къабарты-Малкъар Республиканы районларындан бла шахарларындан 15 мингден артыкъ сабий багъылады.
 

 

Поделиться: