Къырал эсепге салынмагъан транспортну жюрютген жууапха тартылады

КъМР-де жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну инспекторлары «Къырал номер» ангылатыу ишни башлагъандыла. Ол жорукълагъа бузукълукъла этилип, эсепге салынмагъан транспортну ачыкълар мурат бла къуралгъанды.

Ич ишле органладан бизге ангылатханларыча, рейд 20-29 июньда бардырыллыкъды. Бу кезиуде излеуге берилген, эсепде болмагъан неда бузукълукъла бла салыннган транспорт ачыкъланырыкъды.  Полициячыла водительлени машиналарыны къырал номерлерин законлу низамгъа келтириуге эс бурургъа чакъырадыла.

РФ-ни КоАП-ыны 12.2-чи статьясына тийишлиликде, къырал эсепге салынмагъан, номерлени букъдурургъа кюрешген, аланы тюрлендирген кезиуледе административ тазир салынады. Аны ёлчеми 5 минг сомгъа жетеди, неда инсанны машинаны жюрютюрге эркинлиги 1 айдан 3 айгъа дери сыйырылыргъа боллукъду.

Машинаны жалгъан къырал номерле салып жюрютгенни уа правалары 6 айдан жылгъа дери сыйырыладыла (РФ-ни КоАП-ыны 12.2-чи статьясыны 4-чю кесеги). Белгиленнген статьяны 3-чю кесегинде жазылгъаныча, транспортну жалгъан къырал номерле салып хайырланнган инсан 2500 сом тазир тёлерикди. Бузукълукъну жууаплы къуллукъчу этсе, тазир 15-20 минг, организация уа 400-5000 минг сомгъа жетерикди.  Къырал эсепге салынмагъан машинаны водителине тазир 500-800 сом болады. 

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: