Биягъы эсирип

Элбрусчу, кеф болуп, машинаны рулюну артында экинчи кере тутулгъанды.

Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну инспекторлары къуллукъ этген кезиуде Кёнделенни тийресинде «Опель Вектра» машинаны тохтатхандыла. Аны къырал номерлери жокъ эдиле. Машинаны водители 52-жыллыкъ эр киши кеф болгъаны ачыкъланнганды. Аны медицина тинтиуле да кёргюзтгендиле.

Полициячыла аманлыкъланы тизмесин сюзгенде, инсан,  алгъын да эсирип,  машинаны жюрютгени ючюн административ жууапха тартылгъаны тохташдырылгъанды. Водительге аманлыкъны къайтарып этгени бла байламлы уголовный иш ачылгъанды (РФ-ни УК-сыны 264.1-чи статьясыны 1-чи кесеги).

Материалланы прокурор къабыл кёрюп,  сюдню къараууна берилгендиле.

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: