Ахчаны жюрютюрге гитчеликден юйренирча

Россейни Банкы быйыл жаз башында бизни республикада 235 орта школда финанс окъуулулукъну дерслерин бардыргъанды. Онлайн халда ётген дерслеге школчула 48 минг кере къарагъандыла, дегендиле финанс учрежденияны республикада бёлюмюню пресс-службасында.

«Бу дерследе Россейни Банкыны экспертлери, башха финанс учрежденияланы келечилери да, школчулагъа ахчаны жюрютюуню жорукъларыны, финанс эмда банк продуктланы сайлай билиуню, хыйлачыладан къорууланыуну, шёндюгю онлайн-технологияланы хайырланыуну юслеринден хапарлагъандыла. Бу ишге школлары бары да къатышханы себепли, республика ол проектни саулай къыралда окъуна эм тири бардыргъанланы санына киргенди», - дегенди бёлюмню башчысы Балаланы Расул.

Эсге сала айтсакъ, финанс окъуулулукъну онлайн-дерслери битеу регионлада бардырыладыла. Билим бериуню болжалы эки кесекге бёлюнеди: жаз башында эмда кюзде сессиялагъа. Бу проект бла байламлы толу информация аны dni-fg.ru интернет-сайтында басмаланады.

 

Омарланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: