Жалгъан аракъыны сатхандыла

Республиканы 9 инсаны къырал марка салынмагъан аракъыны законсуз сатханлары ючюн сюдлюк болгъандыла.

КъМР-де МВД-ны следствие управлениясыны къуллукъчулары аманлыкъчы къауумну келечилерине Россейни УК-сыны 171.1-чи, 171.3-чю, 180-чи статьяларына кёре терслеу материалла ачхандыла. Аланы бузукъчу ишлерин Россейни МВД-сыны Шимал-Кавказ федерал округда баш управлениясы 2018 жылда тохташдыргъанды.

Белгили болгъаныча,  эки нальчикчи къауум къурагъандыла, анга энтта жети адам киргендиле. Бузукъчула къырал марка салынмагъан аракъы чыгъарып, аны асырагъандыла эмда сатхандыла.

Къауумгъа киргенле  спиртни суу бла къатышдырып, шешалагъа къуйгъандыла. Алагъа уа къыралда белгили компанияланы этикеткаларын жабышдыргъандыла. Тинтиуле кёргюзтгенлерича, ичгини кючлюлюгю 36 градусдан озмагъанды.  Жалгъан аракъыны Нальчикни базарларында сатхандыла.

 Право низамны сакълаучула тохташдыргъанларыча, аманлыкъчылыкъны хатасындан сатыу-алыу белгилени иелерине 2 миллион сом къоранч этилгенди. Терслеу материалла къабыл кёрюлюп, сюдню къараууна берилгендиле.

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: