Ишсизлик ючюн тёлеулени законсуз алгъанны жууаплылыгъы

Законлагъа бузукълукъла этип, инсанла уруннганларыны, ишге тохташханларыны юслеринден шартланы букъдуруп, ишсизлени тизмесинден кетерилмей, тёлеуле алып тургъан кезиуле бардыла. Алай, КъМР-ни прокуроруну болушлукъчусу Сотталаны Жаннаны ангылатханына кёре, быллай хыйлачылыкъ этгенле жууапха тартыладыла.

- Бирле   урунуу документлени жарашдырмай  ишге кирселе, ишсизлени тизмесинде турургъа эркин болгъан сунадыла. Ала тёлеуле, хакъ да алыргъа сюедиле. Алай ала ётюрюк айтып, федерал бюжетден ахчаны законсуз алгъанларын ангыларгъа керекдиле,-дейди Жанна Таукановна.

Россейли законлагъа тийишлиликде, жалгъан шартланы кёргюзтюп, ишсизлик ючюн тёлеулени алгъанла жууапха тартыладыла. РФ-ни Граждан кодексини 1064-чю статьясына кёре, инсан организациягъа, предприятиягъа къоранчла салгъан эсе, аланы артха къайтарыргъа борчлуду. «Алай бла законлагъа бузукълукъла этип ишсизлик ючюн тёлеуле алгъанла аны артха къайтарыргъа керекдиле. Башха жууапха тартылгъанларына да къарамай, ахча артха бериледи»,-дейди Сотталаны Жанна.

РФ-ни Административ бузукълукъланы кодексини 19.7-чи статьясына тийишлиликде уа, къырал органлагъа билдирилирге керекли шартла болжалдан кеч къалып берилселе, неда ахырда кёргюзтюлмеселе,  толу  болмасала, тазир салынады.

Россейни  Уголовный кодексини 159-чу статьясыны 1-чи кесегинде белгиленнгенича уа, башха  алдап, мюлкюн алгъан (хыйлачылыкъ этген) жууапха тартылады. Анга 120 минг сом тазир салыныргъа боллукъду,  неда аны ёлчеми терсленнгенни бир жылны ичинде айлыгъы тенгли болады.   «Аны бла бирге бузукъчу 360 сагъатны борчлу халда хакъсыз ишлеге тартылады, инсанны эркинлиги сыйырылыргъа да боллукъду, башха жууаплылыкъ да барды»,-дегенди Сотталаны Жанна.

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: