Музыканы юсю бла туугъан жерни тарыхына сюймекликни кючлей

Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына атап, республиканы Жамауат палатасы, Тиширыуланы союзу бла Маданият фонду жаш жырчыланы араларында «Сени жырлайма, туугъан жерим» деген эришиуню бардыргъандыла.         

Вокалистлени хунерлерине багъа палатаны члени Фатима Гешева, РФ-ни бла КъМР-ни сыйлы врачы Аулият Каскулова, РФ-ни бла КъМР-ни сыйлы артисткасы Таукенланы Галина, Россейни журналистлерини союзуну члени Мария Котлярова, КъМР-ни сыйлы артисти Валерий Кайцуков, КъМР-ни халкъ поэти Беппайланы Муталип бичгендиле. Жюриге башчылыкъны Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуну вокал искусство жаны бла кафедрасыны таматасы, ЮНЕСКО-ну члени Наталия Гасташева этгенди.

Конкурсха къатышханланы алгъышлай, Маданият фондну директору Люаза Макоева жаш фахмулагъа бу эришиуню юсю бла жамауатха кеслерини юсюнден билдирирге онг чыкъгъанын, алай бла алагъа уллу сахнагъа жол ачылыргъа боллугъун белгилегенди. Фатима Гешева чертгенича уа, башламчылыкъны мураты музыканы юсю бла туугъан жерни тарыхына сюймекликни кючлеудю, тин-ниет жаны бла ариу халда ёсдюрюуню мурдорун къурауду.          

Эришиулеге къатышханланы жыл санларына кёре эки къауумгъа юлешиннгендиле: абадан эм жаш. Биринчисинде гран-прини Кантемир Асеев къытханды, биринчи жерни - Астемир Хужоков, экинчи жерге - Дарина Шибзухова бла Ахмед Кунижев чыкъгъандыла. Саугъа жерлеге Милана Дзахмишева, Улбашланы Тахир, Къулийланы Заур, Алихан Маршенкулов, къызчыкъланы «Псынэ» ансамбльлери чыкъгъандыла. Аланы барысына да лауреатла деген атла, грамотала эм саугъала берилгендиле, деп билдиредиле Жамауат палатаны пресс-службасындан.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться:

Читать также: